Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Významná díla queer a feministické teorie

Stěžejní literatura k pročtení:

Pod medailonky najdete příspěvky, které se podrobněji nabývají jednotlivými autory/autorkami a jejich myšlenkami.

 • Ahmed, Sara. (2006). Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others. Duke University Press.
 • Bell, David, & Binnie, Jon. (2000). The Sexual Citizen: Queer Politics and Beyond. Polity Press.
 • Butler, Judith. (2011). Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. Routledge.
 • Butler, Judith. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
 • Butler, Judith. (2004). Undoing Gender. Routledge.
 • Edelman, Lee. (2004). No Future: Queer Theory and the Death Drive. Duke University Press.
 • Foucault, M. (1978). The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction (R. Hurley, překl.) Pantheon Books. 
 • Halberstam, Jack. (2011) The Queer Art of Failure. Duke University Press.
 • Halberstam, Jack. (2005). In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York University Press.
 • Hennessy, Rosemary. (2000). Profit and Pleasure: Sexual Identities in Late Capitalism. Routledge.
 • Muñoz, José Esteban. (1999). Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics. University of Minnesota Press.
 • Muñoz, José Esteban. (2009). Cruising Utopia : the Then and There of Queer Futurity. New York University Press.
 • Namaste, Viviane K. (2000). Invisible Lives: the Erasure of Transsexual and Transgendered People. University of Chicago Press.
 • Rubin, Gayle. (2012). Thinking Sex. Deviations: a Gayle Rubin Reader. Duke University Press.
 • Sedgwick, Eve Kosofsky. (1990). Epistemology of the closet. University of California Press.
 • Sinfield, Adam. (1998). Gay and After. Serpent’s Tail.

Michel Foucault

Michel Foucault (1926–1984) byl francouzský historik a filozof, spojený se strukturalistickým a poststrukturalistickým filozofickým proudem. Foucault se zajímal o historický vývoj termínů a konceptů, se kterými se lidé ve společnosti definují (např. zdravý a duševně nemocný, heterosexuál a homosexuál). Foucault kladl důraz na studii institucí, které tyto termíny vytváří (např. univerzity, azylové domy, nemocnice či věznice). Věřil totiž, že zkoumáním sociálních postojů ve vztahu k těmto institucím lze zkoumat vývoj a všudypřítomnost politické moci.

Foucault napsal jedenáct knih a řadu článků. Mezi jeho nejznámější a nejvýznamnější dílo, které dnes řadíme i do queer teorie, je Histoire de la sexualité I.: la volonté de savoir (1976), v překladu od Dušana Straňáka Dějiny sexuality I.: Vůle k vědění (1999). V této knize Foucault poukázal na to, že vědecké a politické diskurzy zásadně ovlivňují a zároveň vytvářejí společenské myšlenky a představy o sexualitě. Více si o knize můžete přečíst u nás zde.

Zdroj:

Leitch, V. B., et al. (2018). Michele Foucault. The Norton Anthology of Theory and Criticism, 1388-1394). W.W. Norton and Company.

Sara Ahmed

Sara Ahmed (*1969) je britsko-australská spisovatelka a vědkyně známá v oblastech feministické teorie, queer teorie, kritické rasové teorie a postkoloniálních studií. Ahmed popisuje svůj výzkum jako zájem o to, jak okolní svět formuje naše těla a mysl. Dále se Ahmed zabývá tím, jak instituce, kultury a prostředí zajišťují nebo zpochybňují svou moc. Do konce roku 2016 byla Ahmed profesorkou rasových a kulturních studií na Goldsmiths, University of London. Z pozice však rezignovala, protože univerzita selhala v řešení sexuálního obtěžování. Nyní Ahmed pracuje na akademickém výzkumu nezávisle.

Ahmed zatím publikovala deset knih. Její nejznámější knihou v queer teorii je Queer Phenomenology (2006), ve které Ahmed zkoumá, co pro těla znamená být situovány [MP1] v prostoru a čase, které jsou společností orientovány a uspořádány určitými směry jako jsou heterosexualita apod.

Mezi její další známa díla patří The Cultural Politics of Emotion (2004) a Strange Encounters a Living a Feminist Life (2017). Žádna z knih zatím nebyla přeložena do češtiny. V současné době Ahmed aktivně přispívá na svůj blog https://feministkilljoys.com/.

Zdroj:

Ahmed, Sarah. (n.d.). Bio. Dostupné z: https://www.saranahmed.com/bio-cv.

Photo by Rama, CC BY-SA 3.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84055910

Lee Edelman

Lee Edelman (*1953) je literární kritik a profesor ze Spojených států. Edelman začal svou akademickou kariéru výzkumem americké poezie dvacátého století. Avšak byly to Edelmanovy výzkumy v queer teorii, poststrukturalismu, psychoanalytické teorii a kulturních studiích, které mu vynesly mezinárodní uznání. Jeho teoretická díla zkoumají souvislosti mezi sexualitou, rétorickou teorií a kulturní politikou. Momentálně Edelman působí jako profesor literatury na Tufts University v Massachusetts ve Spojených státech.

Edelman zatím publikoval tři knihy. Jeho první kniha, Transmemberment of Song: Hart Crane’s Anatomies of Rhetoric and Desire (1987), je dílo o poezii Harta Cranea. Homographesis: Essays in Gay Literary and Cultural Theory (1994), Edelmanova druhá kniha, se zabývá významem queer literatury. Jeho nejznámější a také nejkontroverznější kniha No Future: Queer Theory and the Death Drive (2004)se zabývá vztahem queer komunity k takzvanému “reprodukčnímu futurismu,” který popisuje současnou společnost obětující přítomnost pro zlepšení budoucnosti dětí. Žádná z jeho knih zatím nebyla přeložena do češtiny.

Zdroj:

Duke University Press. (n.d.). No Future. Dostupné z: https://www.dukeupress.edu/no-future.

Fontenot, A. (2006). Review of No Future: Queer Theory and the Death Drive, by L. Edelman. Modern Fiction Studies52(1), 252–256. http://www.jstor.org/stable/26286945

Tufts University. (n.d.). Lee Edelman. Dostupné z: https://as.tufts.edu/english/people/faculty/lee-edelman.

Foto: Professor of English Lee Edelman poses for a portrait at East Hall on Sept. 30, 2013. (Kelvin Ma/Tufts University), Medford/Somerville, Massachusetts.

Alan Sinfield

Alan Sinfield (1941-2017) byl vlivným britským akademikem v oblasti literatury a queer teorie a spoluzakladatelem prvního magisterského programu zaměřeného na queer studia v Británii s názvem „Sexual Dissidence and Social Change“ (překl. Sexuální disent a sociální změna). Tento program byl otevřen studujícím v roce 1991 na University of Sussex, kde Sinfield působil celý svůj kariérní život. Sinfieldův mezioborový výzkum zahrnuje alžbětinské drama, poválečnou literaturu, kulturu a politiku, divadlo 20. století, Oscara Wildea, Lorda Alfreda Tennysona a moderní pop hudbu. Ve svých dílech se Sinfield věnoval vztahům mezi kulturními formami a politickou i ekonomickou mocí, sociálním vyloučením a sexuální identitou. Sinfield se také zabýval tím, jak různé identitní skupiny dokážou potenciálně působit subverzně nebo transformativně vůči společnosti a jejím kulturám.

Sinfield publikoval celkem dvanáct knih. Zmínit například musíme první přímé, podrobné a teoreticky opodstatněné queer čtení Alfreda Tennysona v knize Alfred Tennyson (1968), kde Sinfield hledal prezentaci stejnopohlavní vášně Tennysona pro jeho nejlepšího přítele Arthura Hallama. Mezi jedno z nejdůležitějších děl queer kulturních studií patří Sinfieldova kniha Gay and After (1998; překl. Gay a poté), kde Sinfield píše o tom, jak se v queer menšinové kultuře utvářejí sdílené identity přivlastňováním a přetvářením široce cirkulujících příběhů, her, písní, reklam, filmů. Bohužel, Sinfieldovy knihy zatím nebyly přeloženy do češtiny.

Zdroj:

Alderson, David. (2018). Alan Sinfield: A Committed Intellectual Life. The Raymond Williams Society. Dostupné z https://raymondwilliams.co.uk/2018/11/23/alan-sinfield-a-committed-intellectual-life/.

Bourne, Taylor. (2017). Alan Sinfield Obituary. The Guardian. Dostupné z http://www.theguardian.com/books/2017/dec/15/alan-sinfield-obituary.

Sinfield, Alan. (1998). Gay and after. Serpent’s Tail.

Foto z https://raymondwilliams.co.uk/2018/11/23/alan-sinfield-a-committed-intellectual-life/

Eve Kosofsky Sedgwick

Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009) byla průkopnicí queer teorie a také významnou literární vědkyní. Ve svých dílech, které jsou považovány za zakládající díla queer teorie, se Sedgwick zejména zabývala tím, jak jsou sexuality a gender zakódovány v kultuře, a také nejednoznačnostmi sexuálních identit v beletrii. Sedgwick byla taktéž vášnivá sociální aktivistka a ve svých dílech odhalovala, jak americká vláda potlačovala fakta o sebevraždách mladistvých nehetorexuálních lidí nebo cenzurovala vzdělávání o HIV/AIDS. Sedgwick působila na řadě univerzit a získala významná stipendia od Mellon Foundation (1976–78), Bunting Institute na Radcliffe College (1983–84), Guggenheimovy nadace (1987–88) a National Humanities Center (1991–92). Od roku 1998 až do své smrti Sedgwick byla významnou profesorkou literatury na City University of New York.

Sedgwick za svůj život publikovala celkem patnáct knih. Její dvě nejznámější (a pionýrské) knihy jsou Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985; překl. Mezi muži: Anglická literatura a mužská homosociální touha) a Epistemology of the Closet  (1990; překl. Epistemiologie šatníku). Kniha Between Men zkoumá, jak je sociální interakce mezi stejným pohlavím, takzvaná homosocialita (termín poprvé použit samotnou Sedgwick), konstruována a reflektována v evropských literárních textech od roku 1600 do roku 1850. Epistemology of the Closet tvrdí, že západnímu světu můžeme rozumět pouze studováním homosexuality a heterosexuality jako sociálních konstruktů. Knihy zatím nebyly přeloženy do češtiny.

Zdroj:

Phillips, Sarah. (2009). Obituary: Eve Kosofsky Sedgwick. The Guardian. Dostupné z http://www.theguardian.com/books/2009/may/12/eve-kosofsky-sedgwick-obituary-queer-theory

Grimes, William. (2009). Eve Kosofsky Sedgwick, a Pioneer of Gay Studies and a Literary Theorist, Dies at 58. The New York Times. Dostupné z https://www.nytimes.com/2009/04/15/arts/15sedgwick.html.

Leitch, V. B., et al. (2018). Eve Kosofsky Sedgwick. The Norton Anthology of Theory and Criticism, 1388-1394). W.W. Norton and Company.

Kniha „Queer Romové“ od Lucie Fremlové

Kniha „Queer Romové“ od Lucie Fremlové Queer Romové se setkávají s vícenásobnou diskriminací na průsečíku anticikanismu (romofobie) homofobie, transfobie, sexismu a dalších forem útlaku. Nedávný...

David Popelka 24. 11. 2022

Michel Foucault a Dějiny sexuality, část I.: Úvod

Francouzský sociální vědec dvacátého století Michel Foucault radikálně ovlivnil chápání lidské sexuality. Dějiny sexuality, část I.: Úvod (1978) tvrdí, že naše porozumění sexuality jako identity (homosexuál, heterosexuál apod.) nevychází...

David Popelka 17. 11. 2022