Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Členství

Členem QG se může stát zájemce starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, ale i osoba starší 18 let, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ale prokáže zájem o členství a souhlasí se skutečností, že se veškeré právní jednání QG a případné spory budou řešit v ČR a budou se řídit českým právním řádem.

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky hlavním výborem QG (popřípadě přijetím přihlášky předsedou), který o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Hlavní výbor může rovněž udělit tzv. čestné členství, a to na základě písemného souhlasu čestného člena, popřípadě, se souhlasem osoby blízké in memoriam. Čestní členové jsou oproštěni od povinnosti platit členské poplatky.

Členství trvá po dobu jednoho roku od data zaplacení ročního členského příspěvku. Členství lze zaplacením dalšího ročního členského příspěvku prodloužit, a to i opakovaně. Trvání čestného členství je na dobu neurčitou. Výši členských příspěvků určuje hlavní výbor.

Písemná* přihláška musí obsahovat vyplněnou přihlášku, jejíž obsah a formu má plně v kompetenci hlavní výbor, minimálně však:

i. jméno, příjmení a titul(y) zájemce o členství,
ii. elektronickou adresu pro doručování písemností,
iii. motivační dopis.

*Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška v elektronické podobě, splňuje-li náležitosti definované v předešlém bodě.