Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Doporučený postup pro psychologickou praxi s lesbami, gayi a bisexuálními klient-y/kami

Tento materiál je překladem původního anglicky psaného dokumentu:

American Psychological Association. (2012). Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual clients. American Psychologist, 67(1), 10-42. http://dx.doi.org/10.1037/a0024659. Copyright © 2012 American Psychological Association (Americká psychologická společnost, APA).

K překladu dokumentu Queer Geography získala od APA povolení v průběhu roku 2017. Dokument je volně dostupným elektronickým dokumentem, kterého mohou využívat všichni psychologové a psycholožky, psychoterapeuti a psychoterapeutky, či další odborníci  a odbornice poskytující v péči i ne-heterosexuálním klientům a klientkám. Dokument se od svého anglického originálu příliš nevzdaluje, významně je přepracovaná pouze příloha, protože ta poskytuje odkazy na místní organizace a místní poskytovatele péče. Dokument představuje alespoň základní přehled s odkazy na další informace ohledně hodnocení, intervencí, identit, vztahů, rozmanitosti, vzdělávání, školení a výzkumu, týkajících se LGB lidí. Psychologové a terapeuti často vstupují do složité rodinné a společenské (církevní, školní) dynamiky, v níž se ne-heterosexuální klien-t/-ka ocitá, vyhledání péče je často iniciováno, nikoliv z důvodů vnitřního tlaku, ale z důvodu tlaku okolí klient-a/-ky. Řešení obtížné životní situace či dalších problémů, tak může mít sklony k různým mizinterpretacím, které mohou záviset na emočním nastavení okolí a být používány jako nátlak na řešení situace. Tento dokument poskytuje vhodnou oporu i při přípravě odborníků na tyto specifické situace.

Termínu „doporučený postup“ je v dokumentu použito jako pojmu vystihujícího deklarace, vyjádření, nebo stanoviska, která psychologům a psycholožkám navrhují nebo doporučují specifické profesní chování a jednání ve vztahu k jejich klientům a klientkám. Doporučené postupy se tak například liší od standardů tím, že nejsou povinné a nemohou být vymáhány. Z tohoto důvodu by tento dokument i doporučené postupy v něm obsažené měly být vnímány jako aspirativní.

APA guidelines mockup

Tento dokument ve své výzkumné zprávě „Být LGBT+ v Česku: Zkušenosti LGBT+ lidí s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím z nenávisti“ Veřejný ochránce práv, ve smyslu ustanovení § 21b písm. c) zákona o veřejném ochránci práv (VOP) doporučil Českomoravské psychologické společnosti, České psychoterapeutické společnosti a České asociaci pro psychoterapii, jako adresátům, kteří mají „šířit informaci o existenci a vhodnosti užívání Doporučeného postupu pro psychologickou praxi s neheterosexuálními klienty mezi psychology a psychoterapeuty“.

VOP doporučení shrnul(a) slovy:

„Tento materiál považuji za velmi zdařilý a jeho užívání v psychologické a psychoterapeutické praxi oceňuji. Doporučuji proto odborným a profesním společnostem sdružujícím psychology a psychoterapeuty (Českomoravské psychologické společnosti, České psychoterapeutické společnosti a České asociaci pro psychoterapii) aby mezi své členy šířily informaci o existenci uvedeného doporučeného postupu a vhodnosti jeho užívání při poskytování psychologické a psychoterapeutické péče osobám s neheterosexuální orientací.“

Dokument obsahuje 21 doporučených postupů, rozdělených do šesti vzájemně propojených tematických oddílů:

 1. Postoje k homosexualitě a bisexualitě
 2. Vztahy a rodiny
 3. Otázky rozmanitosti
 4. Ekonomické a pracovněprávní problémy
 5. Vzdělávání a odborná příprava
 6. Výzkum

Všechny části přinášejí aktualizované a psychologickou literaturou podepřené informace, včetně srozumitelně popsaných částí nazvaných „odůvodnění“ a „uplatnění“. Tento dokument rovněž ve své stále aktuální podobě zasahuje tematicky i do oblastí souvisejících s náboženstvím a spiritualitou, a dbá rozlišování faktorů souvisejících s genderovou identitou a sexuální orientací, socioekonomickými i pracovními otázkami.

Postoje k homosexualitě a bisexualitě
 • Doporučený postup č. 1: Psychologové usilují o pochopení vlivu stigmatu (tj. předsudků, diskriminace a násilí) a jeho různých kontextuálních projevů v rámci životů leseb, gayů a bisexuálních osob.
 • Doporučený postup č. 2: Psychologové nepovažují lesbickou, homosexuální a bisexuální orientaci za duševní nemoc.
 • Doporučený postup č. 3: Psychologové chápou, že vzájemná přitažlivost mezi osobami stejného pohlaví, jejich pocity a chování jsou normálními variantami lidské sexuality a že úsilí o změnu sexuální orientace se neukázalo jako účinné ani bezpečné.
 • Doporučený postup č. 4: Psychologové by si měli uvědomit, jak mohou být jejich postoje a znalosti o lesbických, gay a bisexuálních otázek relevantní pro posuzování a léčbu, jak ovlivňují jejich zájem o dodatečné vzdělání či případně odkázání klienta / klientky k jinému odborníkovi.
 • Doporučený postup č. 5: Psychologové usilují o poznání charakteristických zkušeností bisexuálních jedinců.
 • Doporučený postup č. 6: Psychologové se snaží při práci s lesbami, gayi a bisexuálními klienty rozlišovat otázky sexuální orientace od otázek genderové identity.
Vztahy a rodiny
 • Doporučený postup č. 7: Psychologové usilují o to, aby byli dobře informovaní v oblasti vztahů leseb, gayů a bisexuálních lidí a respektují jejich význam.
 • Doporučený postup č. 8: Psychologové se snaží porozumět zkušenostem a problémům, se kterými se potýkají jejich klienti z řad lesbických, gay či bisexuálních rodičů.
 • Doporučený postup č. 9: Psychologové si uvědomují, že rodiny leseb, gayů a bisexuálů mohou zahrnovat i právně či biologicky nespřízněné osoby.
 • Doporučený postup č. 10: Psychologové se snaží porozumět, jaký vliv může mít lesbická, gay nebo bisexuální orientace člověka na jeho původní rodinu a na vztah s touto původní rodinou.
Otázky rozmanitosti
 • Doporučený postup č. 11: Psychologové usilují o to, aby si uvědomili problémy spojené s mnohými a často protichůdnými normami, hodnotami a přesvědčeními, kterým čelí lesby, gayové a bisexuální ženy a muži, jež jsou příslušníky rasových a etnických menšin.
 • Doporučený postup č. 12: Psychologové by měli posuzovat vlivy náboženství a spirituality na životy leseb, gayů a bisexuálních osob.
 • Doporučený postup č. 13: Psychologové se snaží rozpoznávat kohortové a věkové rozdíly mezi lesbami, gayi a bisexuálními osobami.
 • Doporučený postup č. 14: Psychologové se snaží porozumět jedinečným problémům a rizikům, kterým čelí mladé lesby, gayové a bisexuální lidé.
 • Doporučený postup č. 15: Psychologové by měli rozpoznat konkrétní problémy, se kterými se potýkají lesby, gayové a bisexuální osoby s fyzickými, senzorickými a kognitivně-emocionálními postiženími.
 • Doporučený postup č. 16: Psychologové usilují o porozumění vlivu HIV/AIDS na životy leseb, gayů, bisexuálních osob a jejich komunity.
Ekonomické a pracovněprávní problémy
 • Doporučený postup č. 17: Psychologové by měli posuzovat dopad socioekonomického postavení na duševní pohodu leseb, gayů a bisexuálních klientů.
 • Doporučený postup č. 18: Psychologové usilují o pochopení charakteristických problémů na pracovišti, se kterými se lesby, gayové a bisexuálové potýkají.
Vzdělávání a odborná příprava
 • Doporučený postup č. 19: Psychologové se snaží o začlenění lesbických, gay a bisexuálních témat do odborného vzdělávání a odborné přípravy.
 • Doporučený postup č. 20: Psychologové by měli zvyšovat své znalosti a chápat homosexualitu a bisexualitu prostřednictvím dalšího vzdělávání, školení, supervize a konzultací.
Výzkum
 • Doporučený postup č. 21: Při využívání a zveřejňování výzkumu v oblasti sexuální orientace a s ní souvisejících oblastí se psychologové snaží prezentovat výsledky plnohodnotně a přesně a uvědomují si potenciální rizika související se zneužitím nebo zkreslením výsledků výzkumu.