Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči LGBT osobám

Toolkit náhledový obrázek

Národní Ústav duševního zdraví, společně s Queer Geography, Prague Pride a In Iustitia vydal v květnu 2022 novou publikaci s názvem Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám

Autorský kolektiv:

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (NUDZ)
Mgr. Marcela Macháčková (NUDZ)

Publikace je složená ze dvou navzájem se doplňujících částí, které obě najdete v PDF verzi ke stažení na této stránce: 

 • samotné Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám, a
 • doporučení pro začleňování otázek v oblasti sexuální orientace a genderové identity do dotazníkových šetření.

Hlavním cílem této publikace je zvýšit kvalitu zjišťování dat a poznatků o neheterosexuálních a genderově rozmanitých lidech ve společnosti tím, že poskytne vodítka a doporučení pro začleňování dotazníkových položek v oblasti sexuální orientace, genderové identity a intersex statusu. Účelem této publikace je dále obecně zvýšit citlivost stávajících i budoucích studií poskytnutím nejnovějších metodologických a teoretických poznatků založených na důkazech a nejlepší praxi. Vnímáme, že dostupnost stávajících dat je značně nízká, přičemž metodologická nejednotnost velmi snižuje naše možnosti data porovnávat v čase nebo například v rámci mezinárodních studií. Naším cílem je proto rovněž usnadnit standardizaci získaných dat a umožnit tak sledování trendů v dlouhodobé perspektivě a usnadnit srovnatelnost zjišťovaných výsledků i na mezinárodní úrovni. Věříme, že tato publikace umožní všem relevantním subjektům a institucím snadno zavádět moderní formy měření a používání širokého souboru měřících nástrojů (otázek a položek dotazníků), které mohou přispět ke zlepšení situace na institucionální, obecní, regionální, ale i celostátní úrovni.

Hlavní kapitoly publikace

 • Terminologie
 • Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám: Úvod
 • Klíčová dotazníková šetření
 • Doporučení pro začleňování otázek v oblasti sexuální orientace a genderové identity do dotazníkových šetření
 • Výběr respondentů a sběr dat v populačních skupinách tvořených neheterosexuálními a genderově rozmanitými (LGBTI+) lidmi
 • Doporučení pro zjišťování pohlaví, genderové identity, transgender a intersex statusu
 • Dvoustupňový přístup pro zjišťování transgender/cisgender statusu
 • Zjišťování trans/cisgender statusu v rámci jednopoložkového přístupu
 • Užití sdružené otázky na tzv. „lgbt identitu“
 • Otázka vhodná pro zjišťování intersex statusu
 • Jaká je dosavadní praxe v dotazování genderové identity na mezinárodní úrovni?
 • Doporučení pro zjišťování sexuální orientace
 • Doporučené otázky zjišťující sexualitu respondentů v rovině sexuální přitažlivosti, atraktivity či touhy
 • Doporučené otázky zjišťující sexualitu respondentů v rovině sexuálního chování
 • Doporučené otázky zjišťující sexualitu respondentů v rovině sexuální sebeidentifikace
 • Jaká je dosavadní praxe v dotazování v oblasti sexuality na mezinárodní úrovni?
 • Doporučení pro umisťování otázek v oblasti sexuality a genderu
 • Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám: pokračování
 • Společenské postavení, hodnocení společenské atmosféry v rámci populace z pohledu sexuálně a genderově rozmanitých lidí
 • Obecné vnímání společenského postavení
 • Společenské postavení, míra předsudečnosti, rozšířenost stereotypů
 • Obecné postavení neheterosexuálních lidí ve společnosti
 • Vnímaná míra předsudečnosti a rozšířenost stereotypů
 • Vnímaná míra násilí
 • Postoje k vybraným právům a svobodám
 • Hodnocení situace ve specifických kontextech
 • Diskriminace, obtěžování a předsudečné násilí
 • Současná praxe sběru dat o diskriminaci v Česku a v EU
 • Dotazování na diskriminaci, obtěžování a násilí
 • Příklady otázek v rámci sdruženého přístupu
 • Příklady otázek v rámci zacíleného přístupu
 • Diskriminace, obtěžování a násilí dle prostředí
 • Fyzické a sexuální napadení a obtěžování
 • Nahlašování diskriminace, obtěžování a násilí
 • Specifické otázky zaměřené na zjišťování psychologických, sociálních a zdravotních faktorů souvisejících se sexuální orientací a genderovou identitou v kontextu diskriminace a stigmatizace
 • Menšinový stres
 • Škála heterosexistického obtěžování, odmítnutí a diskriminace
 • Internalizovaná homonegativita
 • Tzv. „konverzní terapie“
 • Skrývání, zatajování či žitá neautenticita z hlediska sexuální orientace a genderové identity
 • Coming out a jeho milníky
 • Komunitní participace
 • Specifické otázky v oblasti tranzice
 • Stigmatizace lidí žijících s HIV
 • Závěr a literatura

Zpracováno v rámci projektu Rise-Up č. 963772, který je financován z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014–2020). Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názor Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Vydáno: 5 / 2022
Autorský kolektiv:

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (NUDZ)
Mgr. Marcela Macháčková (NUDZ)

Spolupracující organizace:

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
Prague Pride z. s.
In IUSTITIA, o.p.s.
Queer Geography, z. s.

Vydal Národní ústav duševního zdraví,

Grafické zpracování:

Ing. arch. Lukáš Pitoňák

ISBN: 978-80-87142-47-9
eISBN: 978-80-87142-46-2

©Národní ústav duševního zdraví