Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči LGBT osobám

Toolkit náhledový obrázek

Národní Ústav duševního zdraví, společně s Queer Geography, Prague Pride a In Iustitia vydal v květnu 2022 novou publikaci s názvem Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám

Autorský kolektiv:

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (NUDZ)
Mgr. Marcela Macháčková (NUDZ)

Publikace je složená ze dvou navzájem se doplňujících částí, které obě najdete v PDF verzi ke stažení na této stránce: 

 • samotné Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám, a
 • doporučení pro začleňování otázek v oblasti sexuální orientace a genderové identity do dotazníkových šetření.

  Hlavním cílem této publikace je zvýšit kvalitu zjišťování dat a poznatků o neheterosexuálních a genderově rozmanitých lidech ve společnosti tím, že poskytne vodítka a doporučení pro začleňování dotazníkových položek v oblasti sexuální orientace, genderové identity a intersex statusu. Účelem této publikace je dále obecně zvýšit citlivost stávajících i budoucích studií poskytnutím nejnovějších metodologických a teoretických poznatků založených na důkazech a nejlepší praxi. Vnímáme, že dostupnost stávajících dat je značně nízká, přičemž metodologická nejednotnost velmi snižuje naše možnosti data porovnávat v čase nebo například v rámci mezinárodních studií. Naším cílem je proto rovněž usnadnit standardizaci získaných dat a umožnit tak sledování trendů v dlouhodobé perspektivě a usnadnit srovnatelnost zjišťovaných výsledků i na mezinárodní úrovni. Věříme, že tato publikace umožní všem relevantním subjektům a institucím snadno zavádět moderní formy měření a používání širokého souboru měřících nástrojů (otázek a položek dotazníků), které mohou přispět ke zlepšení situace na institucionální, obecní, regionální, ale i celostátní úrovni.

  Hlavní kapitoly publikace

  • Terminologie
  • Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám: Úvod
  • Klíčová dotazníková šetření
  • Doporučení pro začleňování otázek v oblasti sexuální orientace a genderové identity do dotazníkových šetření
  • Výběr respondentů a sběr dat v populačních skupinách tvořených neheterosexuálními a genderově rozmanitými (LGBTI+) lidmi
  • Doporučení pro zjišťování pohlaví, genderové identity, transgender a intersex statusu
  • Dvoustupňový přístup pro zjišťování transgender/cisgender statusu
  • Zjišťování trans/cisgender statusu v rámci jednopoložkového přístupu
  • Užití sdružené otázky na tzv. „lgbt identitu“
  • Otázka vhodná pro zjišťování intersex statusu
  • Jaká je dosavadní praxe v dotazování genderové identity na mezinárodní úrovni?
  • Doporučení pro zjišťování sexuální orientace
  • Doporučené otázky zjišťující sexualitu respondentů v rovině sexuální přitažlivosti, atraktivity či touhy
  • Doporučené otázky zjišťující sexualitu respondentů v rovině sexuálního chování
  • Doporučené otázky zjišťující sexualitu respondentů v rovině sexuální sebeidentifikace
  • Jaká je dosavadní praxe v dotazování v oblasti sexuality na mezinárodní úrovni?
  • Doporučení pro umisťování otázek v oblasti sexuality a genderu
  • Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám: pokračování
  • Společenské postavení, hodnocení společenské atmosféry v rámci populace z pohledu sexuálně a genderově rozmanitých lidí
  • Obecné vnímání společenského postavení
  • Společenské postavení, míra předsudečnosti, rozšířenost stereotypů
  • Obecné postavení neheterosexuálních lidí ve společnosti
  • Vnímaná míra předsudečnosti a rozšířenost stereotypů
  • Vnímaná míra násilí
  • Postoje k vybraným právům a svobodám
  • Hodnocení situace ve specifických kontextech
  • Diskriminace, obtěžování a předsudečné násilí
  • Současná praxe sběru dat o diskriminaci v Česku a v EU
  • Dotazování na diskriminaci, obtěžování a násilí
  • Příklady otázek v rámci sdruženého přístupu
  • Příklady otázek v rámci zacíleného přístupu
  • Diskriminace, obtěžování a násilí dle prostředí
  • Fyzické a sexuální napadení a obtěžování
  • Nahlašování diskriminace, obtěžování a násilí
  • Specifické otázky zaměřené na zjišťování psychologických, sociálních a zdravotních faktorů souvisejících se sexuální orientací a genderovou identitou v kontextu diskriminace a stigmatizace
  • Menšinový stres
  • Škála heterosexistického obtěžování, odmítnutí a diskriminace
  • Internalizovaná homonegativita
  • Tzv. „konverzní terapie“
  • Skrývání, zatajování či žitá neautenticita z hlediska sexuální orientace a genderové identity
  • Coming out a jeho milníky
  • Komunitní participace
  • Specifické otázky v oblasti tranzice
  • Stigmatizace lidí žijících s HIV
  • Závěr a literatura

  Zpracováno v rámci projektu Rise-Up č. 963772, který je financován z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014–2020). Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názor Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

  Vydáno: 5 / 2022
  Autorský kolektiv:

  RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (NUDZ)
  Mgr. Marcela Macháčková (NUDZ)

  Spolupracující organizace:

  Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
  Prague Pride z. s.
  In IUSTITIA, o.p.s.
  Queer Geography, z. s.

  Vydal Národní ústav duševního zdraví,

  Grafické zpracování:

  Ing. arch. Lukáš Pitoňák

  ISBN: 978-80-87142-47-9
  eISBN: 978-80-87142-46-2

  ©Národní ústav duševního zdraví