Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

GaminGEE

projekt GaminGEE, což je zkratka anglického „GAME-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education“ (česky „Nástroje pro podporu integrativního modelu pro včasné vzdělávání v oblasti genderové rovnosti založené na hrách“), je společným projektem mezinárodního konsorcia organizací. Vedoucím partnerem je University of Burgos (UBU; Španělsko), administrativu projektu má na starosti Kveloce I+D+i (Španělsko). Odbornou stránku společně s koordinátorem UBU má na starosti Queer Geography (ČR), společně s dalšími partnerskými organizacemi – Geyc (Rumunsko), Lastekaitse Liit (Estonsko) a Catness Game Studio (Španělsko). 

Cílem projektu „GaminGEE – GAMe-based tools to foster an INtegrative model for early Gender Equality Education“ (Nástroje pro podporu integrativního modelu pro včasné vzdělávání v oblasti genderové rovnosti založené na hrách) je poskytnout vyučujícím, rodičům a dalším osobám v oblasti vzdělávání, návod, jak identifikovat a řešit nevhodné chování spojené s nepřijímáním genderové rozmanitosti, poskytnout podporu těm, kteří jsou sami genderově rozmanití, a vést dospívající k porozumění a přijímání genderové rozmanitosti.

Úvodní část projektu se zaměřila na mezinárodní analýzu nejlepší praxe a současné situace v oblasti sexuálního vzdělávání. V návaznosti na zmapování situace je dalším cílem zpracování praktických příruček určených (a) jak rodinám, tak i (b) vyučujícím a dalším osobám zaměstnaným ve vzdělávání. Tyto příručky mají pomoci všem zainteresovaným zlepšovat dostupnost v oblasti komplexního sexuálního vzdělávání. Třetí fází projektu je adaptace všech klíčových poznatků v rámci nové interaktivní videohry, která bude atraktivním způsobem prezentovat a simulovat vhodné postupy jak pro vyučující, studující, stejně tak jako i pro další osoby v oblasti vzdělávání, rodin či obecně osoby, kterým mohou být nápomocné.

Projekt GaminGEE se specificky zabývá problematikou nekonsensuálních sexuálních vztahů (souhlasem), seznamováním (randěním),  genderově motivovaným násilím, diskriminací LGTBIQ+ osob a žen, a soudobými formami rizikového chování, tak aby pomohl překonat překážky a obtíže, jež mohou být reprodukovány kulturou a zesilovány popkulturou. Cílem projektu GaminGEE je rovněž zasadit se o sociální začlenění LGTBIQ+ osob či obecně sexuálních a genderových menšin a věnovat pozornost násilí a diskriminaci, kterému jsou tyto skupiny vystaveny i ve formálním vzdělávacím prostředí, tedy např. i ve školách.

Celkově se projekt zasazuje o zvyšování povědomí a přispívá k pozitivní změně myšlení, kterých je zapotřebí k tomu, aby bylo možné odstraňovat násilí a předsudky. K dosažení těchto cílů projekt využívá inovativních postupů, které jsou zakotvené v soudobých poznatcích a digitální éře. Díky geograficky pestrému složení projektového konsorcia, budou výsledky snadno přenositelné a rozšiřitelné na evropské i mezinárodní úrovni za současného respektování sociokulturní přiměřenosti vynaložených zdrojů, teorií a metod, o něž se GaminGEE opírá.

Projekt je spolufinancován v rámci Erasmus+ Programu (Key Action 2: Partnerships for Cooperation) pod číslem 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032639 a jeho plný název je “GAMe-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education” (GaminGEE).

O projektu GaminGEE (GAME-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education – česky „Nástroje pro podporu integrativního modelu pro včasné vzdělávání v oblasti genderové rovnosti založené na hrách“)

Cílem projektu GaminGEE je poskytnout vyučujícím, rodičům a dalším osobám v oblasti vzdělávání, návod, jak identifikovat a řešit nevhodné chování spojené s nepřijímáním sexuální a genderové rozmanitosti, poskytnout podporu těm, kteří jsou sami sexuálně nebo genderově rozmanití, a vést dospívající k porozumění a přijímání sexuální a genderové rozmanitosti.

Projekt GaminGEE, je společným projektem mezinárodního konsorcia organizací. Vedoucím partnerem je University of Burgos (UBU; Španělsko), odbornou stránku společně s koordinátorem UBU má na starosti Queer Geography (ČR), Geyc (Rumunsko), Lastekaitse Liit (Estonsko) a Catness Game Studio (Španělsko). 

Volně dostupné příručky pro podporu sexuálního vzdělávání dospívajících jsou k dispozici zdarma a v češtině, online i v PDF, a jsou rozdělené na:

Většina kapitol (obrázky napravo) obsahuje ještě podrobnější členění na podsekce. Neváhejte je prozkoumat.

Více na stránce gamingee.eu

Projekt GaminGEE: příručky pro podporu sexuálního vzdělávání mladistvých