Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Veřejné mínění (manželství párů stejného pohlaví)

autor analýzy: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., 12. 1. 2019

Rovnost manželství, tedy zpřístupnění manželství i pro páry stejného pohlaví, v současnosti patří mezi přední témata společenské diskuse. Věříme, že následující analýza založená na volně dostupných datech posyktovaných např. Centrem pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i ale i z dalších zdrojů zodpoví alespoň na některé z často kladených otázek.

Jaká je podpora manželství párů stejného pohlaví napříč různými věkovými skupinami?

Další informace: Graf zobrazuje odpovědi na otázku „Myslíte si, že homosexuální ženy a muži by měli mít právo: uzavřít sňatek?“ tabulka obsahuje data tříděná dle sdružených věkových kategorií, jednotlivé hodnoty pro uvedené věkové skupiny jsou průměrnou hodnotou všech údajů získaných pro jednotlivé věkové kategorie v ní obsažené (tj. skupina „do 18 let“ tak např. obsahuje průměr výsledků od 15, 16, 17 a 18ti letých respondentů). Počty respondentů v rámci jednotlivých kategorií jsou do 18 let (n=54), 19–25 (n=81), 26–35 (n=192), 36–45 (n=181), 46–55 (n=135), 56–65 (n=200), 66–75 (n=130) a nad 76 let (n=31).  

Zdroj dat: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i – datový soubor Naše společnost 2018 – květen.

Jaká je podpora manželství párů stejného pohlaví v závislosti na vzdělání?

Další informace: Graf zobrazuje odpovědi na otázku „Myslíte si, že homosexuální ženy a muži by měli mít právo: uzavřít sňatek?“ tabulka obsahuje data tříděná dle sdružených kategorií podle typu dosaženého vzdělání, jednotlivé hodnoty pro uvedené skupiny jsou průměrnou hodnotou všech údajů získaných pro jednotlivé kategorie dle typu vzdělání (tj. skupina „základní“ tak např. obsahuje nedokončené i dokončené základní vzdělání, přičemž ve skupině „nedokončené byl počet respondentů n=2“). Počty respondentů v rámci jednotlivých kategorií jsou: základní (n=175), střední bez maturity (n=568), střední s maturitou (n=102) a vysokoškolské (n=159).

Zdroj dat: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i – datový soubor Naše společnost 2018 – květen.

Jaká je podpora manželství párů stejného pohlaví v dalších zemích Evropy?

Informace: podrobnější informace a popis dat naleznete na samostatné stránce mezi mapami.

Jak se navzájem liší výsledky z různých výzkumů? Jak co nejpřesněji zodpovědět otázku: „Jaká je v Česku skutečná podpora manželství párů stejného pohlaví“?

K tomu, abychom mohli data z výzkumu veřejného mínění považovat za důvěryhodná potřebujeme umět posoudit několik faktorů zároveň. Prvním faktorem je důvěryhodnost zpracovatele (většinou se jedná o organizaci). V tomto ohledu potřebujeme posuzovat odbornou kvalifikaci a také předchozí zkušenosti dané organizace. Je potřeba umět rovněž posoudit, zda se danou problematikou zabývá dlouhodobě a zda v rámci nějaké časové osy poskytuje stabilní výsledky či výsledky, které sledují nějaký popsatelný a vysvětlitelný trend. Data měřící společenské postoje s relativně stabilním vývojem nemají tendenci v rámci výzkumů veřejného mínění nijak extrémně fluktuovat (tj. se významně lišit od výzkumů jiných renomovaných zpracovatelů).

V první polovině roku 2018 jsme vynaložili mnoho úsilí, abychom byli schopni popsat trendy z výzkumů veřejného mínění v otázce manželství párů pohlaví napříč celou Evropou (výsledkem je výše zobrazená mapa). Postupovali jsme tak, že jsme nejprve analyzovali data z desítek různých národních studií a několika mezinárodních studií. K tomu abychom mohli posoudit porovnatelnost a věrohodnost těchto dat bylo rovněž zapotřebí porozumět použité metodologii (tj. například zda byl výzkum proveden formou online dotazníku nebo se na otázky ptal osobně tazatel, jaký typ populačního vzorku byl použit, v jakém období bylo dotazování provedeno, a především pak jak byla formulovaná příslušná otázka.)

Pro Česko jsme měli v rámci naší analýzy data ze studie Special Eurobarometer 437 z roku 2015, dále pak novější data Pew Research Centre z roku 2017 a česká data z Centra pro výzkum veřejného mínění.

Studie 1: Special Eurobarometer 437 “Discrimination in the EU in 2015”

Studie 2: PewResearchCentre Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe

Vzorek CVVM lze na jednu stranu považovat za nejkonzervativnější, avšak pokud porovnáme jednotlivé otázky, pak je možné dojít k možnému, alespoň pravděpodobnému, vysvětlení zaznamenaných rozdílů. Otázka ve studii Special Eurobarometer 437 byla formulovaná tak, aby měřila míru souhlasu s tím, aby bylo manželství párů stejného pohlaví platné napříč celou Evropou. Otázka Pew Research Centre se pak naopak dotazovala na postoj respondentů k tomu, zda by umožnili gayům a lesbám legálně uzavřít sňatek. Přičemž česká studie CVVM užívá dlouhodobě sexuální terminologii a ptá se za by „měli homosexuální ženy a muži mít právo na sňatek“. Použitá slova, terminologie a formulace otázky tedy samozřejmě hrají významnou roli, a i u renomovaných výzkumných agentur vedou k tomu, že se výsledky zdánlivě stejných postojů do jisté míry liší.

Studie 3: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR,v.v.i.:

Závěrem:

Veškerá důvěryhodná a kvalitní data spojuje jednotný trend, poukazují na nadpoloviční podporu české veřejnosti, která uzákonění manželství párů stejného pohlaví podporuje.