Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Práva trans lidí v Evropě (požadavek sterilizace)

Našli jste chybu? Napište nám

    V nedávné době jsme publikovali překlad článku od prof. Anne Fausto-Sterling(ové), která velmi přehledně a stručně popsala, jak je realita, související s pojmy pohlaví a gender, ve skutečnosti složitá a pestrá. Zdánlivě neproblematické pojmy „muž“ a „žena“ se zdají být kulturně a jazykově samozřejmé, většina je chápe jako protipóly, jako binární kategorie s nimiž si pak kulturně, společensky či jinak v průběhu socializace přisvojuje genderové role (dostupné, preferované či přijatelné formy ženskosti a mužskosti). Ve skutečnosti však, tyto pojmy, vystihují obraz reálné složitosti lidské pohlavní a genderové diferenciace jen neúplně, tak jak je platná pro cis většinu (cis v latině znamená „na stejné straně“ tj. pohlaví určené při narození druhou osobou a genderová identita jsou ve shodě), ponechávajíce určitý a prozatím většinou šedý prostor, ve kterém se nacházejí trans lidé (z latiny „na protější straně“), ale také inter sex či nebinární lidé, kterým každodenní konfrontace s binární kulturní a společenskou realitou způsobuje, či může způsobovat, celou řadu problémů.

    Následující mapa rozlišuje ty evropské státy, které jako požadavek při úřední změně pohlaví požadují sterilizaci osob, od států, které takovou formu zasahování do reprodukčních schopností trans a inter sex občanů*ek neuplatňují.

    Zdroje: TGEU Transgender Europe; vlastní rešerše QG