Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Prohlášení sítě IPsyNet k LGBTIQ+ otázkám

V Queer Geography dlouhodobě usilujeme o zkvalitnění duševního zdraví a snazší přístup k péči LGBTIQ+ lidí. Děláme to například tím, že provozujeme prototyp vyhledávače péče, který najdete na stránce www.lgbt.zdravi.cz/pece. Naším dlouhodobým cílem je aby i Česká republika byla zastoupena v mezinárodní síti IPsyNet. Pokud s námi tyto cíle sdílíte, neváhejte se na nás obrátit.

Co je IPsyNet?

Historie

Mezinárodní psychologická síť pro lesbická, gay, bisexuální, trans a intersex témata (IPsyNetInternational Psychology Network for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Issues) vznikla v roce 2005 a je složena z národních, nadnárodních a mezinárodních psychologických asociací. Založení IPsyNet bylo doporučeno v závěrečné zprávě mezinárodního setkání Sexuální orientace a duševní zdraví: (PDF, 881KB), které se konalo v roce 2001 v San Francisku v Kalifornii a bylo sponzorováno několika národními a mezinárodními psychologickými asociacemi. IPsyNet, která se původně jmenovala International Network on Lesbian, Gay and Bisexual Concerns & Transgender Issues in Psychology, změnila v roce 2013 svůj název a stanovila následující poslání, vizi a cíle.

Poslání

Posláním Mezinárodní psychologické sítě pro lesbická, gay, bisexuální, trans a intersex témata (IPsyNet) je usnadňovat a podporovat přínos psychologických organizací k celosvětovému pochopení lidské sexuální a genderové rozmanitosti, přispívat ke zdraví a blahobytu lidí na celém světě, kteří se identifikují jako lesby, gayové, bisexuální, transgender, transsexuální nebo intersexuání (LGBTI), a podporovat plné využívání lidských práv lidmi všech sexuálních orientací, genderových projevů, genderových identit a pohlavních charakteristik.

Vize

Vizí Mezinárodní psychologické sítě pro lesbická, gay, bisexuální, trans a intersex témata je, aby všechny psychologické organizace působily jako efektivní lídři při zajišťování toho, aby se všechny osoby, bez ohledu na svou sexuální orientaci, genderovou identitu, genderové vyjádření nebo pohlavní znaky, mohly plně těšit ze zdraví a lidských práv tím, že do své struktury, programů a aktivit začlení cíle oslavující a oceňující kompletní škálu lidské rozmanitosti, včetně rozmanitosti v oblasti genderu, sexuální orientace a pohlaví.

Cíle

  1. Zvyšovat psychologické znalosti o lidské rozmanitosti v oblasti sexuální orientace, genderových identit, genderových projevů a pohlavních znaků.
  2. Uplatňovat psychologické poznatky k podpoře blahobytu a plného užívání lidských práv lidmi všech sexuálních orientací, genderových identit, genderových projevů a pohlavních charakteristik.
  3. Zvýšit počet psychologických organizací, které vyvíjejí a/nebo šíří a uplatňují standardy péče o lesby, gaye, bisexuální, transgender, transsexuální nebo intersexuální lidi a osoby, které se mohou identifikovat nebo vyjadřovat jiným způsobem, co se týče sexuální orientace a pohlavní identity.
  4. Posílit organizační efektivitu sítě a schopnost jejích členů zabývat se otázkami souvisejícími se sexuální orientací, genderovou identitou, genderovým vyjádřením nebo pohlavními znaky po celém světě.

Prohlášení a závazek sítě IPsyNet

  • Jako stoupenci zásady univerzálnosti lidských práv uznáváme, že všechny lidské bytosti jsou hodny důstojnosti a úcty, včetně respektu k různorodosti sexuálních orientací, genderových identit a genderových projevů nebo k rozdílům v pohlavním vývoji. Jsme přesvědčeni, že diskriminace a psychické týrání nejsou v souladu s mezinárodním úsilím o ochranu lidských práv (Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists, 2008). Aktivně prosazujeme rozvoj a podporu LGBTIQ+ afirmativní a inkluzivní terapie i služeb.
  • Souhlasíme s tím, že psychologie jako věda a profese disponuje odbornými znalostmi založenými na desítkách let výzkumu, které prokazují, že LGBTIQ+ identity a projevy jsou normální a zdravé varianty fungování člověka a partnerských vztahů. Například dle MKN-10 (World Health Organization, 1990, s. 11) není homosexualita diagnostikovatelnou duševní poruchou. Aktivně se stavíme proti tvrzením politických, vědeckých, náboženských nebo jiných skupin, které prosazují nebo vyznávají názor, že LGBTIQ+ identity, projevy a pohlavní charakteristiky jsou abnormální nebo nezdravé.
  • Jelikož jsou LGBTIQ+ identity a orientace normativní variantou lidské zkušenosti a samy o sobě nepředstavují diagnostikovatelné duševní poruchy, nejsou zapotřebí ani terapeutické intervence k jejich změně. Vzhledem k tomu, že konverzní terapie aktivně stigmatizují stejnopohlavní orientace a transgender identity a také mohou porušovat zásadu neškodit, podporujeme afirmativní přístupy k terapii LGBTQ+ lidí a zavrhujeme terapie, jejichž cílem je LGBTIQ+ lidem ubližovat.
  • Transgender a genderově nekonformní osoby mají právo žít v souladu se svou genderovou identitou a vyhledat zdravotnické, psychoterapeutické a sociální služby dle potřeby. Tyto služby by měly být nabízeny bez ohledu na to, zda má osoba binární, nebo nebinární genderovou identitu, a bez ohledu na to, zda poptává sociální nebo medicínskou tranzici nebo konkrétní léčebné postupy. Dále podporujeme, aby byla možnost transgender a genderově nekonformních osob hlásit se ke svojí genderové identitě plně v jejich rukou. Afirmativní psychologická podpora jim může být prospěšná v rozvoji identity a v rozhodování ohledně sociální a medicínské tranzice (Coleman et al., 2012). Důrazně odmítáme předpisy nutící transgender a genderově nekonformní osoby k tomu, aby pro přístup k poptávané podpoře při tranzici podstupovaly sterilizaci, rozvod nebo jiné procedury, které by mohly mít stigmatizující nebo psychicky, fyzicky či sociálně škodlivé účinky. Potvrzujeme, že transgender a genderově nekonformní osoby mají právo definovat svou identitu, stejně jako právo zvolit si a vyhledat takovou afirmativní zdravotní péči a zdravotní péči související s tranzicí, o kterou stojí (Yogyakarta Principles, 2007).
  • Někteří LGBTIQ+ lidé mohou zažívat psychický distres v důsledku společenské stigmatizace a předsudků vůči LGBTIQ+ lidem obecně nebo jejich individuální identitě v rámci LGBTIQ+ spektra. Obzvlášť ohroženy menšinovým stresem, diskriminací v rámci LGBTIQ+ populace i mimo ni a z toho plynoucími psychickými obtížemi mohou být LGBTIQ+ osoby s nemonosexuální (např. bisexuální, pansexuální) a necis identitou (např. trans, nebinární, agender), jakož i LGBTIQ+ osoby s intersekcionálními menšinovými identitami (např. na základě rasy, etnicity, zdravotního postižení, náboženství, genderu, sociální třídy). Odsuzujeme diskriminaci na základě intersekcionálních menšinových identit v rámci populace LGBTIQ+ i mimo ni. Dále aktivně podporujeme psychologický výzkum a praxi plně zohledňující intersekcionalitu LGBTIQ+ identit s identitami druhých, včetně etnicity, sociální třídy a náboženství.
  • Ti, kteří opět patologizují LGBTIQ+ orientace, identity nebo osoby tím, že je spojují se špatným duševním zdravím, nesprávně interpretují účinky stigmatizace a nepřátelského prostředí jako nedílnou součást sexuálních orientací, genderových identit a projevů nebo biologické variability LGBTIQ+ lidí. Zasazujeme se za to, aby byly LGBTIQ+ identity a projevy zbaveny stigmatu psychopatologie, a stavíme se proti snahám zneužít výzkum nerovností ve zdraví, kterým LGBTIQ+ lidé čelí, k dezinformování veřejnosti a opětovné patologizaci LGBTIQ+ lidí.

Další informace

Další informace o členských organizacích sítě IPsyNet naleznete zde.

Pokyny pro členy IPsyNet a stanoviska pro praxi naleznete zde.

Poděkování

Výbor pro politiku sítě IPsynet by rád poděkoval těmto osobám za jejich cennou zpětnou vazbu a příspěvky k politickému prohlášení sítě IPsyNet: lore m. dickey, PhD, Anneliese A. Singh, PhD, Clinton Anderson, PhD, Merry Bullock, PhD, a Ronald Schlittler, MIP.Podpora organizací po světě

MEZINÁRODNÍ

Association for Contextual Behavioral Science

REGIONÁLNÍ

European Federation of Psychologists

AssociationsInteramerican Society of Psychology/Sociedad Interamericana de Psicología

NÁRODNÍ

ALBÁNIE

Order of Psychologists of Albania

AUSTRÁLIE

Australian Psychological Society

BANGLADÉŠ

Bangladesh Psychological Association

BRAZÍLIE

Brazilian Association of Teaching of Psychology/Associação Brasileira de Ensino de Psicologia

Brazilian Association of Legal Psychology/Associação Brasileira de Psicologia Juridica

Brazilian Association of Psychotherapy/Associação Brasileira de Psicoterapia

Brazilian Association of School and Educational Psychology/ Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional

Brazilian Institute of Psychological Evaluation/Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica

Federal Council of Psychology/ Conselho Federal de Psicología

National Association for Research and Graduate Studies in Psychology/Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia

National Coordination of Psychology Students/ Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia

KAMERUN

Cameroon Chamber of Actors in Psychology/Chambre Camerounaise des Acteurs en Psychologie (CCAP)

KANADA

Canadian Psychological Association/ Société Canadienne de Psychologie

CHILE

Psychologists Association of Chile / Colegio de Psicólogos de Chile, Comisión de Género y Diversidad Sexual

KOLUMBIE

Colombian College of Psychologists/ Colegio Colombiano de Psicólogos

NĚMECKO

Association for Lesbians, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual and Queer People in Psychology/Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie (VLSP*)

GUATEMALA

Guatemalan Psychological Association/Asociación
Guatemalteca de Psicología

HONGKONG – ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

Hong Kong Psychological Society

MAĎARSKO

Hungarian Psychological Association, LMBTQ Section/Magyar Pszichológiai Társaság

LIBANON

Lebanese Psychological Association

NIZOZEMSKO

Dutch Association of Psychologists / Nederlands Instituut van Psychologen

NOVÝ ZÉLAND

New Zealand Psychological Society

NORSKO

Norwegian Psychological Association/ Norsk Psykologforening

FILIPÍNY

National Association for Sikolohiyang Pilipino (Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino) Psychological Association of the Philippines

POLSKO

Association for Contextual Behavior Science Polska Polish Association for Cognitive and Behavioral Therapy / Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Polish Psychologists‘ Association / Stowarzyszenie Psychologów Polskich Polish Society for Dialectical Behavioral Therapy / Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno Behawioralnej

PORTUGALSKO

Order of Portuguese Psychologists/ Ordem dos Psicólogos Portugueses

PORTORIKO

Puerto Rico Psychological Association/Associacion de Psicologia de Puerto Rico

RUSKO

Russian Psychological Society/ Российское психологическое
общество

JIŽNÍ AFRIKA

Psychological Society of South Africa

ŠPANĚLSKO

Spanish Psychological Association/Colegios Oficiales de Psicologos

TCHAJ-WAN

Taiwan Counseling Psychology Association Taiwan Counseling Psychologist Union Taiwan Guidance and Counseling Association

VELKÁ BRITÁNIE

British Psychological Society

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

American Psychological Association

Association for Behavioral and Cognitive Therapies

National Latinx Psychological Association

URUGUAY

Coordinator of Psychologists of Uruguay/Coordinadora de Psicólogos del Uruguay