Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

O nás

Spolek Queer Geography z. s. (dále jen „QG“) je odbornou společností, think – tankem, tj. skupinou expertů, vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků, ale i dalších osob které pojí zájem o mezioborové porozumění a studium lidské sexuality (sexualit), genderové identity (identit) a problematiku, která s nimi souvisí.

QG se zaměřuje na prosazování holistického, syndemického a tedy biopsychosociálního porozumění souvisejících společenských a zdravotních problémů, otázek či výzev; v jehož smyslu bude přispívat k efektivnějšímu přijetí sexuální a genderové diverzity v rámci širší rozmanitosti společnosti, odbourávání stigmatizace, diskriminace, a k odstraňování jiných normativních, institucionálních, legálních či jiných bariér snižujících kvalitu života některých lidí.

QG bude podněcovat mezioborovou spolupráci, zefektivňovat transfer vědění mezi jednotlivými vědními disciplínami a podporovat nové interdisciplinární obory jako např. geografie sexualit, LGBTQ psychologii či sociální epidemiologii.

QG je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem v Praze.

ÚČEL SPOLKU A ČINNOST SPOLKU

  • Cílem QG je přispět ke zlepšení životní situace lidí, jejichž každodenní (společenská, zdravotní, kulturní, aj.) žitá realita je, nebo může být, ovlivněna jejich diferencí v oblasti sexuality, genderové identity, HIV sérostatusu, duševního zdraví, či jinými faktory, které s touto jejich diferencí souvisí.
  • QG má primární zájem přispívat ke zlepšení životní situace ne-heterosexuálních osob, osob s genderovou non-konformitou, HIV pozitivních osob, osob žijících s AIDS a dalších osob, které jsou zasažené syndemickým působením menšinového stresu, stigmatizací či diskriminací; popřípadě jejichž životní situace stagnuje, či se zhoršuje z důvodu nedostatečné úrovně poznání, či nedostatečné intenzity transferu vědění mezi jednotlivými obory.
  • QG ke splnění svých cílů a zájmů přispívá především vykonáváním následujících činností:

a. výzkumnou, osvětovou, popularizační, ediční a publikační (s cílem přispět k vyšší informovanosti výše dotčených osob, odborné, ale i laické veřejnosti a k obecnému zvýšení úrovně dosavadního poznání);
b. provozováním internetových stránek www.queergeography.cz ;
c. preventivní a vzdělávací (s cílem šíření nových poznatků do praxe);
d. realizováním projektů (s cílem zlepšit životní situaci výše zmíněných osob);
e. organizováním odborných akcí (workshopů, konferencí, aj.);
f. podporováním mezioborového dialogu, propojováním izolovaných subjektů, podporováním talentovaných jednotlivců a skupin, prosazováním vědy, která je založená na důkazech;
g. pořádáním benefičních akcí;

ale též:

h. komunikováním s vládními i nevládními institucemi, účastníky legislativního procesu a dalšími subjekty;
i. navrhováním potřebných legislativních či jiných opatření ve prospěch výše zmíněných osob;
j. spolupracováním s lokálními i zahraničními organizacemi při řešení otázek souvisejících s životní situací výše zmíněných osob;

V rámci své činnosti využívá QG zejména potenciálu svých členů a dobrovolníků.