Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Queer inkluzivní sexuální výchova – workshop


Autorky: Mgr. Marcela Macháčková (PedF UK, Mezipatra na školách), Mgr. Agáta Hrdličková (Gender studies)

V rámci vzdělávacího programu festivalu Prague Pride (2023) jsme v Queer Geography pořádali*y workshop zaměřený na queer inkluzivní sexuální výchovu, který vedly lektorky a školitelky Agáta Hrdličková a Marcela Macháčková. Na workshop dorazila řada lidí pracujících ve školství nebo s mládeží, díky čemuž jsme mohli*y kolektivně sdílet zkušenosti, nápady a dobrou praxi.

V první části workshopu účastnictvo brainstormovalo (na papír i s pomocí telefonů a slida) různá témata, která by měla spadat do sexuální výchovy na školách. Nejvíce rezonovalo téma konsentu (souhlasu), které uvedly všechny skupiny, což vnímáme jako velmi pozitivní signál. Lze se domnívat že tento vysoký výskyt vidíme díky větší pozornosti, které toto téma dostává v mediálním prostoru, ať už skrze případy sexuálního obtěžování na českých vysokých školách či skrze osvětu organizace Konsent, která na toto téma vyvinula veřejně dostupné metodiky pro studující na 2.stupni. V souvislosti s konsentem jsme se také dotkli*y témat hranic ve vztazích a vzájemného respektu, tedy jak rozpoznávat svoje vlastní potřeby a hranice a posilovat schopnost komunikace a zároveň jejich zjišťování a respektování u dalších osob. 

V rámci diskuse o anatomii jsme narazili*y především na potřebu pojmenovávat pohlavní orgány obecnými jmény (penis, vulva, vagína, atd.), nikoli přezdívkami či nejrůznějšími eufemizmy, které mohou být nesrozumitelné či zavádějící a komplikují dětem komunikaci o intimních částech jejich těl ať už v případě bolesti a zdravotních potížích obecně, ale také při situaci zneužití. Materiál pro otevření tématu těla s dětmi předškolního nebo mladšího školního věku nabízí organizace Nesehnutí. Ve svém materiálu Školka pro mě 2 – jak si užít školku zábavně a citlivě nabízí i mnohá další témata jako jsou doteky, osobní hranice nebo emoce. K diskuzi je pak jazykové označení, tedy zda pojmenovávat, že většina holek (ale ne všechny) má vagínu a vulvu, nebo používat byť společností mnohdy odmítané více neutrální spojení člověk/osoba s vagínou a vulvou. Často zmiňovaným tématem na workshopu pak bylo vše spojené s digitálními technologiemi (pornografie, seznamky, sexting a zasílání intimního obsahu celkově, kybergrooming,…). 

Z hlediska identit a pojmenovávání vlastních zkušeností je důležitá komplexní výuka o genderové identitě, jejích variacích (neuvádíme pouze binární možnosti muž a žena) a reflexe genderových stereotypů a vyhýbání se jejich aplikaci. Příručka GaminGEE, kterou připravilo Queer Geography společně se zahraničními partnerskými organizacemi ze tří dalších evropských zemí, nabízí základní orientaci v pojmech gender, zapsané pohlaví nebo také genderové vyjádření, věnuje se taktéž častým dotazům na vývoj genderové identity vzhledem k věku. Obecně doporučováno je také v rámci třídního kolektivu nerozdělovat skupiny na “holky” a “kluky”, protože tím jednak vyčleňujeme trans a genderově rozmanité dospívající, a zároveň tak můžeme podporovat genderové stereotypy.

Užitečným materiálem pro reflexi zažitých stereotypů ohledně genderu je příručka Cesta k genderově citlivému vzdělávání, která nabízí přehled aktivit pro práci a vzdělávání budoucích i současných pedagogických pracovníků a pracovnic. Z hlediska sexuální orientace je zásadní neudávat pouze příklady heterosexuálních vztahů, ale uvádět i gay, lesbické, bisexuální vztahy, mluvit o pansexualitě, asexualitě či aromantismu. Užitečný slovníček pojmů ohledně názvů identit nabízí Prague Pride zde, další vysvětlení termínů nabízí také úvod publikace Být LGBTQ+ v Česku 2022. Případně může být jednou z aktivit s dospívajícími to, že povzbudíme třídu, aby nás jako vyučující či jiné dospělé osoby seznámila s pojmy, se kterými se setkávají.

Pokud jde o sexuální aktivity, mnoho zúčastněných dávalo důraz na to, aby byly zmíněny všechny časté formy sexu, tedy nejen vaginální, tak anální, orální, stimulace pohlavních orgánů a dalších částí těla (nejen) rukou. A aby se nezapomínalo i na sexuální aktivity, které nejsou penetrativní, jelikož to může vytvářet dojem, že se jedná “o něco méně važného” či “intimního” a tvořit pomyslnou hierarchii sexuálních aktivit, která je jednak zavádějící z výše uvedených důvodů, a také je pro mnoho lidí individuálně odlišná. Ve slidu byl i komentář k aftercare po sexuální aktivitě. Aftercare (tedy péče po sexu) může mít mnoho podob, jako je společné povídání, hlazení, sdílení jídla, nebo reflexe momentů během sexu, a jak je kdo ze zúčastněných vnímal. Zastřešujícím principem pro výuku o sexuálních aktivitách by dle zúčastněných mohla být větší diskuze o potěšení, a o rozpoznávání co každému z nás potěšení přináší, co nám v něm brání a co nám naopak příjemné není.

Zdroj: printscreen z aplikace slido používaná během workshopu

Queer inkluzivní sexuální výchova reaguje na realitu sexuální výchovy, která je převážně velmi cis a heteronormativní a nechává tak mnoho dětí bez relevantních informací potřebných při dospívání, formování vlastní identity a navazování blízkých vztahů. Queer inkluzivní sexuální výchova učí respektu k rozmanitosti, vytváří bezpečné prostředí pro LGBTQ+ dospívající, a umožňuje vyvracení mýtů a normativních narativů ohledně lidské sexuality jako takové.

Rámec sexuální výchovy

V současné chvíli jsou vyučující zabývající se sexuální výchovou ponecháni ve vakuu, kdy pro ně může být náročné získávat relevantní informace k sexuální výchově (a zvláště queer inkluzivní sexuální výchově) a k tomu jak při její výuce postupovat. Poslední doporučení MŠMT k výuce sexuální výchovy je z roku 2010. Poslední materiál věnující se obsahu sexuální výchovy vydalo Ministerstvo taktéž před více než 10 lety (v roce  2009) – jde o Vybraná témata sexuální výchovy, kde najdeme kapitolu o genderových aspektech ve výuce, v další kapitole je zmínka o gay a lesbické sexuální orientaci a jsou zde i vyvráceny některé mýty. Nicméně zde vzhledem k dataci materiálu spoustu informací chybí (větší rozmanitost z hlediska sexuální orientace a postup jak podpořit bezpečný coming out), a zároveň je v materiálu zpochybněna existence bisexuální orientace. Materiál také nezohledňuje trans a genderově rozmanité studenstvo, a celkově sexualitu nerámuje jako pozitivní aspekt života, ale více se zaměřuje na rizika a možné potíže spojené se sexualitou (pohlavně přenosné nemoci, sexuální dysfunkce,…). Na tyto nedostatky částečně reagoval podcast Národního pedagogického institutu (NPI) s názvem Nová generace – vztahy, sexualita a gender ve škole, který věnuje dvě epizody LGBTQ+ tématům. 

Současný Rámcový vzdělávací program (RVP) téma sexuality odráží velmi stručně, což dává základní oporu vyučujícím, kteří chtějí sexuální výchovu v jejím širším pojetí realizovat (spolu s tématy vztahů, emocí, těla, atd.), zároveň však tato strohost umožňuje částečnou ignoraci těchto témat těm, kteří je rozvíjet nechtějí.

Za zmínku stojí také to, že současné RVP používá stigmatizující pojem “porucha pohlavní identity”. V roce 2021 proběhly tzv. “malé revize” RVP, jež ale byly předmětem kritiky Výboru pro práva dítěte Vlády ČR, který apeloval, aby revize zohlednila např. témata sexuálního násilí v kyberprostoru, a aby revize posílily důraz na práva dětí, respekt k rozmanitosti a taktéž obsáhly témata sexuální výchovy.

V současnosti nabízí naději probíhající Velké revize RVP, o změnách směrem k inkluzi témat sexuální výchovy a LGBTQ+ lidí však dosud jsou jen velmi omezené zmínky. Dokument revize oblasti Člověk a zdraví uvádí, že by bylo třeba zvýšit časovou dotaci této výukové oblasti, jelikož připravuje studující na zásadní životní situace, mimo jiné i spojené s tématy sexuality a genderové identity.

V rámci našeho workshopu lektorky k jednotlivým tématům nabídly odkazy na doporučené zdroje, které buď daný fenomen vysvětlují nebo dokonce nabízejí i konkrétní aktivity, které je možné ve třídách realizovat. Hlavním dokumentem, ze kterého je možné vycházet, je příručka pro vyučující a rodiče, kterou jsme vytvořili*y v rámci projektu GaminGEE a je dostupná online na adrese learn.gamingee.eu. Dalšími materiály jsou příručky organizací Konsent a Nesehnutí, vzdělávací videa nebo odborná literatura. Přehled zdrojů najdete na konci tohoto článku. 

Vnášení queer témat do škol

Cest jak queer témata vnášet do škol je mnoho, níže se podíváme na některé z nich, které lze aplikovat zejména v rámci sexuální výchovy:

  • Reflektování pestrosti – pokud mluvíme o lásce, uvádějme i příklady jiných než heterosexuálních párů, reflektujme i různá vztahová či rodinná uspořádání. Pokud se bavíme o našich povahách, osobnostech, nevynechávejme z této diskuze genderovou identitu. Můžeme společně reflektovat genderové stereotypy a narativy, které pro rozdílné gendery panují, a sdílet, co pro nás naše genderová identita znamená a reprezentuje. 
  • Vyvracení mýtů o sexuálním životě – mýty se mohou týkat pohlavních orgánů (panenské blány jako údajného symbolu panenství), vzhledu pohlavních orgánů (např. časté zobrazování vulvy s malými stydkými pysky a zásadně bez chloupků) nebo očekávání od sexu – například vnímání sexu pouze jako penetrace penis-vagína, což jednak reprodukuje cisheteronormativní obraz sexu (sex je vnímám jako akt, který může provádět pouze cis žena s cis mužem), a zároveň je to velmi nebezpečné z hlediska chybějících informací o dalších typech sexu (orální sex, anální sex, prstění/honění či jiné sexuální dotyky a stimulace různých částí těla, sex online, masturbace či sex s použitím sexuálních hraček a pomůcek,..). Nebezpečnost informování pouze o penetrativním sexu a také výlučné vnímání sexu jako penetrativního pak vytváří pomyslnou hiearchii různých druhů sexu, a může vytvářet dojem, že nějaké druhy sexu jsou “méně důležité či hodnotné”, či že je lze po druhých požadovat i za cenu překročení jejich hranic a přání, protože “přeci o tolik nejde”.
  • Inkluzivní jazyk – důležitou součástí komunikace ve škole je senzitivní jazyk, kterým dáváme najevo, že chápeme rozmanitost lidí, a zviditelňujeme skupiny, na které může být často zapomínáno. Výrazy jako studující či žactvo nám umožňují promlouvat k celé skupině bez toho, abychom používali*y generické maskulinum a zároveň tak oslovujeme inkluzivně i nebinární a další genderově rozmanité lidi. Místo velmi uzavřené kategorie dívky můžeme v tématu menstruace použít citlivě sousloví lidé, kteří menstruují, které reflektuje, že menstruace je jev týkající se lidí různých genderových identit.

Výstup z workshopu: vybrané naučné a didaktické materiály pro začleňování queer sexuální výchovy

Organizace kam se obrátit

Related posts