Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Ve Švýcarsku byl schválen nový zákon, který definuje homofobii a transfobii jako trestné činy. Na homofobní a transfobní jednání je tímto zákonem nahlíženo stejně jako na jednání rasistické, a pachatel proto může být potrestán až třemi lety vězení. Švýcarsko tak ukazuje, že je ke společenským změnám, které vedou k lepším životním podmínkám minoritních skupin obyvatel, otevřené. Zákon navrhl Mathias Reynard, člen Švýcarské socialistické strany, a švýcarský parlament jej podpořil 118 hlasy, proti bylo 60 poslanců, 5 se zdrželo hlasování. Reynard zároveň řekl, že dalším jeho krokem bude snaha prosadit i uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví, protože v registrovaném partnerství, které je ve Švýcarsku uzákoněno, nemají partneři stejná práva jako v institutu manželství, který je otevřen pouze pro heterosexuální skupinu obyvatel (Gaytimes, ShortList).

Rasismus je teorie a ideologie, skrze níž je na lidi nahlíženo prostřednictvím „rasového“ klíče. Lidé jsou řazeni do kategorií dle „rasové“ příslušnosti a je k nim z tohoto pohledu také přistupováno. Tato teorie zároveň vyčleňuje lidi „nadřazené“ a „podřazené“, respektive udává odlišné přístupy k lidem dle jejich „rasové“ příslušnosti. Ve společnosti tak vznikají marginalizované skupiny lidí, v jejichž opozici stojí skupina majoritní. Marginalizované skupiny jsou také často socioekonomicky postavené „níže“ než skupiny majoritní, kterým společnost zabezpečuje lepší životní podmínky v oblasti zaměstnání, vzdělání, zdravotní péče atd. (Jones 2000).

Homofobie, respektive homofobní chování, je takové chování, které diskriminuje „homosexuální lidi“, a to prostřednictvím fyzických i psychických útoků (Pechová 2007). Diskriminace na základě homosexuální orientace se projevuje v zaměstnání, bydlení, vzdělávání, de facto každý den během jakékoli činnosti LGBTQ+ lidí (Herek 1988). Na postojích vůči homosexualitě se podílí řada kulturních a sociálních faktorů, proto je tento pojem často spojován s nastavením celé majoritní společnosti daného státu, kdy je sledováno, zda je společnost homofobní či nikoli (Pechová 2007). Sledované mohou být například legislativní úpravy státu či kulturní a společenská možnost vyžití LGBTQ+ lidí (Herek 1988).

S pojmem homofobie se velmi úzce pojí pojem heterosexismus, respektive heteronormativita, neboli přístup, který dané společnosti (často nevědomě) podsouvá heterosexualitu jako jedinou přirozenou sexualitu. Homosexualita je tak v důsledku tohoto přístupu chápána negativně, často až hanlivě, přičemž homosexuální lidé se s těmito konotacemi mohou setkávat běžně. Každý den tak musí „obhajovat“ svoji pozici ve společnosti a „dokazovat“, že jsou jejími rovnoprávnými členy (Pechová 2007).

Transfobie je nepřátelský postoj, který je zaujímán proti lidem s trans či jinak „normativní“ genderovou identitou. Vychází z netolerance a nerespektování lidí, kteří nespadají do normativních genderových kategorií „muž“ a „žena“, narušují tak binární standardy, které daná společnost nastoluje (Barbosa 2017). Genderová emancipace je známa zejména díky tzv. feministickým hnutím, která vycházejí z přesvědčení, že „muž“ i „žena“ si mají být ve svých právech rovni. Trans emancipační hnutí jsou ovšem stále spíše na svém počátku, a proto je kriminalizace transfobie ve Švýcarsku významným krokem pro zastánce lidských práv.

Petrucijová (2006) uvádí, že formování multikulturní společnosti (do které spadá i společnost Švýcarska) doprovází především dvě tendence, které mohou být ve vzájemném nesouladu. První tendenci lze popsat jako globalizační procesy, které s sebou nesou hodnoty vycházející z respektování lidských práv, která jsou chápána jako práva univerzální, tedy platná pro všechny společnosti a jako taková by měla být napříč společnostmi a jejich kulturami prosazována. Z druhé strany přichází druhá tendence, respektive procesy, které „chrání“ lokální hodnoty daného regionu, včetně hodnot etnických. Tato druhá tendence často naráží (ne nutně) na tendenci první a plodí tzv. Hate crimes (zločiny z nenávisti). Právní systémy daných států se poté musí s těmito zločiny vypořádat, přičemž přístupy států jsou odlišné.

Rasismus, homofobie a transfobie stojí na stejném základu, kdy je skrze určitou „odlišnost“ na člověka uplatňováno nenávistné chování. Zdá se tedy, že všechny tyto kategorie by měly být postihovány stejným způsobem. Většinou tomu takto ale není. Zatímco rasismus je téměř univerzálně chápán jako protizákonný[1], LGBTQ+ lidé své plné emancipace stále nedosáhli. Nicméně legislativní zakotvení je pouze začátek dlouhé cesty k prosazování celostátního společenského respektu a je proto potřeba, aby i ve Švýcarsku tato emancipace nadále pokračovala.

[1]Rasové emancipace v některých zemích začínaly již po druhé světové válce, nejvíce pak zejména v 60. letech, kdy byly emancipační proudy nejsilnější. Každá země procházela (stále prochází) svým vlastním vývojem a jinou mírou potřeby zastavit rasistické proudy zákonem. V dnešních dnech se s konceptem „rasy“ v akademických kruzích nepracuje. „Rasa“ je chápána jako sociální konstrukt bez biologického opodstatnění (Cooper 1986; Cavalli-Sforza 1994).

[cite]

Seznam literatury a zdrojů:

BARBOSA, B. R. S. N.; DA SILVA, L. V. 2017. Transexualidade, violência e ciberespaço: Um estudo etnográfico digital. Percurso Acadêmico, 7.14.

CAVALLI-SFORZA, L. L., et al. 1994. The history and geography of human genes. Princeton university press, pp. 19-20.

COOPER, R.; DAVID, R. 1986. The biological concept of race and its application to public health and epidemiology. Journal of Health Politics, Policy and Law, 11.1: 97-116.

DAY, H. Switzerland just took this massive step forward to protect LGBTQ people [online]. 2. 10. 2018 [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: https://www.shortlist.com/news/switzerland-lgbtq-gay-trans-law-crime-homophobia/372871.

HEREK, G. M. 1988. Heterosexuals´ Attitudes toward Lesbians and Gay Men: Correlates and Gender Differences. The Journal of Sex Research, Vol. 25, No. 4, pp. 451-477. New York: Graduate Center, City University of New York.

JONES, C. P. 2000. Levels of racism: a theoretic framework and a gardener’s tale. American journal of public health, 90.8: 1212.

MOORE, M. Switzerland has made homophobia and transphobia illegal, comparing them to racism [online]. 30. 9. 2018 [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: https://www.gaytimes.co.uk/community/113493/switzerland-has-made-homophobia-and-transphobia-illegal-comparing-them-to-racism/amp/.

PECHOVÁ, O., Homofobie, heterosexismus, diskriminace sexuálních minorit? [online], Praha: Multikulturní centrum, 2007 [cit. 2018-10-12]. Dostupné z: http://www.mkc.cz/uploaded/antidiskriminace/Homofobie.pdf.

PETRUCIJOVÁ, J. 2006. Human Identity and the (in)tolerant World In Tolerance in Multicultural Society of Central Europe. Human Beings and their Rights, Vol. 21. Praha : EIS – SVLP UK, 2006, s. 17-24. ISBN 80-903623-1-1.

Related posts