Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Německý Spolkový sněm přijímá akční plán pro lepší začlenění LGBTI lidí do společnosti

Autor: Jaroslav Lorman, výkonný ředitel společnosti ŽIVOT 90
Korektura: Michal Pitoňák

Za pohled stojí dění u našich německých sousedů. V polovině prosince totiž získal ve Výboru pro rodinnou politiku Spolkového sněmu SRN podporu akční plán frakce Bündnis 90/ Die Grünen Vielfalt leben (Žít rozmanitost).

Pokud by plán byl přijat celým Spolkovým sněmem, deklaroval by, že se staví proti jakékoliv podobě diskriminace, nepřátelství nebo násilí vůči lesbám, gayům, bisexuálním, trans a intersexuálním osobám (LGBTI). Konstatuje, že i když se na poli lidských práv udělal velký kus práce, 82 % mladých leseb, gayů a bisexuálů a 96 % trans lidí se ve Spolkové republice Německo setkalo s projevy diskriminaci v souvislosti se svou sexuální, resp. genderovou identitou. Riziko spáchání sebevraždy se u LGBTI mladých lidí zvyšuje až šestkrát ve srovnání s jejich heterosexuálními vrstevníky. 38 % Němců se cítí „velmi“ nebo „poněkud“ nepříjemně, když si dva muži na veřejnosti projeví svou náklonnost. Spolkový sněm pozoruje, že předsudky a odpor vůči LGBTI lidem nejsou výsadou extrémních okrajových uskupení, ale jsou hluboce zakořeněny v politickém středu (Mitte der Gesellschaft) společnosti.

Německý spolkový sněm vyjadřuje potěšení nad tím, že se státní i nestátní instituce angažují v boji za akceptaci sexuální a genderové rozmanitosti. Výslovně vítá pokračování projektů s tímto cílem na spolkové úrovni, ale i to, že se po 30ti letech od prvního návrhu na otevření institutu manželství pro stejnopohlavní páry mohou LGBTI lidé v Německu vdávat a ženit nebo že 20 let po prvním parlamentním návrhu začaly být odškodňovány alespoň přeživší oběti dřívějšího státního pronásledování LGBTI lidí. Dále pak, že německý právní systém zohledňuje pozitivním způsobem existenci osob mimo kategorie ‚muž‘ a ‚žena‘ zavedením a užíváním pojmu „rozmanití“ (v originále ‚divers‘).

Německý spolkový sněm v rámci akčního plánu vyzývá spolkovou vládu, aby v úzké součinnosti s LGBTI organizacemi vytvořila a schválila celoněmecký akční plán, který bude vycházet ze zkušeností jednotlivých spolkových zemí, promítne se do interních dokumentů (např. etických kodexů) veřejných institucí a bude rovněž zajištěno jeho udržitelné financování ze státní pokladny částkou 35 milionů eur ročně. Výzva spolkové vládě navrhuje kroky v šesti oblastech týkajících se života LGBTI osob:

1. Podpořit rovnou účast LGBTI osob na životě společnosti, a to i prostřednictvím spolků, médií, projektů na výzkum pronásledování LGBTI osob, ve sportovních klubech, podporou LGBTI seniorů při užívání sociálních služeb, vneposlední řadě pak podporou lesbických žen a dívek, které jsou zasaženy ještě výraznější marginalizací než ostatní skupiny LGBTI osob.

2. Uvést do života výzkumy rozsahu diskriminace a nepřátelství LGBTI osob, ve spolupráci se spolkovými zeměmi realizovat osvětové programy pro pracovníky policie a justice a vytvořit sociálně podpůrná opatření.

3. Vytvořit náležité osvětové programy o problematice LGBTI osob, ale také podpůrné programy např. pro mládež procházející coming-outem nebo programy řešící složitou situaci LGBTI lidí v komunitách migrantů.

4. Vytvořit opatření bránící vícečetné diskriminaci (např. a zejména osob žijících s HIV), učinit přítrž tzv. „konverzním terapiím“ a mj. ukončit nenutné a respektu vůči jednotlivci odporující operace intersexuálních osob po jejich narození.

5. Promítnout zavedený institut manželství pro osoby stejného pohlaví do kontextu všech relevantních právních úprav, a to zejména ve vztahu kdětem, ale také v otázce odškodnění diskriminovaných intersexuálních a trans osob.

6. Poslední oblastí, kterou se má spolková vláda zpověření parlamentu zabývat, je mezinárodní odpovědnost. Spolková republika Německo musí zohledňovat respekt vůči právům LGBTI osob i ve své zahraniční politice. Např. na německých vyslanectvích v zahraničí mají být zřízeny pozice kontaktních osob pro obránce lidských práv a aktivisty. Kapitola práv LGBTI osob musí být náležitě zohledněna i v migrační politice Německa, pronásledovaným LGBTI osobám má být poskytnuta ochrana a pomoc.

Bude jistě zajímavé v Česku pozorovat plnění těchto ambiciózních a důležitých úkolů, díky nimž u našich sousedů pokračuje integrace LGBTI osob do běžné německé společnosti. Možná bude možné tyto přístupy časem adaptovat i v českých podmínkách.

Zdroj:

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 19/10224. Dostupné online: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910224.pdf (20.02.2020).

Related posts