Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

V pátek 15. března 2019 v prostorech pražského Domu světla, při příležitosti ukončení našeho projektu Queer Geography: Stigma & HIV (financovaného Velvyslanectvím Spojených států amerických), proběhl závěrečný workshop s pozvanými experty a expertkami, jež se ve své práci s problematikou HIV pravidelně setkávají a/nebo významně ovlivňují veřejně-zdravotní politiky s ní související. Primárním účelem uspořádání workshopu bylo stimulovat mezioborovou diskusi klíčových aktérů/aktérek nad tématy stigmatizace infekce HIV, osob žijících s HIV a/nebo gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži (MSM), kteří tvoří skupinu nejvíce ohroženou šířením HIV.

Z pozvaných expertů/expertek svou účast na workshopu potvrdili a workshopu se zúčasnili:

Mgr. Eva Gottvaldová – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Mgr. Anna Konopásková – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Dr. Srdan Matić – Kancelář Světové Zdravotnické organizace Česká republika
MUDr. Anna Kubátová – Státní zdravotní ústav
Bc. Jiří Stupka, DiS. – Státní zdravotní ústav
MUDr. Hana Zákoucká – Státní zdravotní ústav
RNDr. Marek Malý, CSc. – Státní zdravotní ústav
MUDr. Alena Weberová – Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Květuše Čelikovská – Magistrát hlavního města Prahy
prof. MUDr. Pazdiora Petr CSc. – Fakultní nemocnice Plzeň
MUDr. Daniela Fránová – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
MUDr. Milan Zlámal – Ústřední vojenská nemocnice Praha
Eva Tichánková – Ústřední vojenská nemocnice Praha
MUDr. Pavel Dlouhý – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Ivo Procházka, CSc. – Sexuologický ústav, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Mgr. Jan Carlos Sekera – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Ing. Robert Hejzák – Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
Jiří Pavlát – Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
Mgr. Petr Kalla – Prague Pride, z. s.
Michael Jettmar – Sestry věčné radosti, z. s.
Mgr. Karel Suda – Kancelář veřejného ochránce práv

Všem zúčastněným děkujeme!

Mezi dalšími pozvanými experty/expertkami, kteří se workshopu nezúčastnili byli zástupci (nejmenujeme) z následujících organizací:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Fakultní nemocnice v Plzni / Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Nemocnice Na Bulovce / Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Rozkoš bez rizika, z. s.
HateFree Culture

Z důvodu omezené kapacity místnosti i omezení v rámci nám dostupných prostředků jsme museli nutně počet účastníků/účastnic udržovat v jistých mezích. Naším cílem ovšem nebylo uspořádat vyčerpávající konferenci. Mimo pozvaných hostů byli rovněž pozváni zástupci médií a dalších organizací, které se o problematiku HIV a/nebo stigmatizace zajímají. Celkový počet všech zúčastněných odhadujeme na 30, což je počet, který přesahoval naše původní očekávání více než dvojnásobně. Jsme rádi, že se problematika těšila velkému zájmu a považujeme to za velmi pozitivní zprávu.

(vlevo) RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. předseda Queer Geography, z.s
(vpravo) Bc. Jana Kropáčková, tajemnice Queer Geography, z. s.

(vlevo) Dr. Srdan Matić – Kancelář Světové Zdravotnické organizace Česká republika

(vlevo, zleva) Mgr. Lucie Rounová – tlumočnice; Dr. Srdan Matić – Kancelář Světové Zdravotnické organizace Česká republika; Mgr. Eva Gottvaldová – Hlavní hygienik/hygienička Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Mgr. Jan Carlos Sekera – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
(vpravo, zleva) MUDr. Hana Zákoucká – Státní zdravotní ústav; MUDr. Anna Kubátová – Státní zdravotní ústav; Bc. Jiří Stupka, DiS. – Státní zdravotní ústav

(vlevo) Mgr. Petr Kalla – Prague Pride, z. s.
(vpravo, zleva) Mgr. Karel Suda – Kancelář veřejného ochránce práv; MUDr. Pavel Dlouhý – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

(vlevo) prof. MUDr. Pazdiora Petr CSc. – Fakultní nemocnice Plzeň
(vpravo, zleva) MUDr. Ivo Procházka, CSc. – Sexuologický ústav, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; MUDr. Daniela Fránová – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

(vlevo) Mgr. Eva Gottvaldová – Hlavní hygienik/hygienička Ministerstvo zdravotnictví České republiky; hosté
(vpravo, zleva) MUDr. Alena Weberová – Magistrát hlavního města Prahy; Eva Tichánková – Ústřední vojenská nemocnice Praha; Mgr. Lucie Rounová – tlumočnice; Ing. Květuše Čelikovská – Magistrát hlavního města Prahy

(vlevo, zleva ) Mgr. Jan Carlos Sekera – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje; MUDr. Hana Zákoucká – Státní zdravotní ústav;Jiří Pavlát – Česká společnost AIDS pomoc, z. s.;  (zády k fotoaparátu) MUDr. Anna Kubátová – Státní zdravotní ústav; Bc. Jiří Stupka, DiS. – Státní zdravotní ústav
(vpravo) MUDr. Anna Kubátová – Státní zdravotní ústav; Jiří Pavlát – Česká společnost AIDS pomoc, z. s.

 

Program workshopu:

10:00 zahájení workshopu:

úvodní slovo RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., předseda Queer Geography, z. s.
výchozí situace projektu, účel jeho vzniku, východiska

10:15 – 11:45   I. část diskuse nad tematickými okruhy:

11:45 – 12:05   přestávka na kávu a drobné občerstvení

12:05 – 13:45   II. část diskuse nad tematickými okruhy:

13:45 – 14:00   závěr workshopu

Podrobnosti o tematických okruzích diskuse:

Celý závěrečný workshop jsme živě streamovali, omlouváme se za nedokonalou kvalitu obrazu a zvuku, něměli jsme k dispozcii lepší techniku. Čtyřhodinový worshop je rozdělen do dvou částí – část I., část II. – přičemž ve druhé části chybí posledních několik minut. Omlouváme se za omezení ve kvalitě (pokud nám chcete pomoci s technikou v budoucnu můžete se na nás obrátit např. s darem). Podrobnější diskusi očekáváme ve formě mediálních výstupů. Ambicí workshopu bylo vytvořit prostor pro dialog, vytvořit prostor pro diskusi, dle nás, málo viditelných témat a oblastí.

První blok:
 • Aktuální epidemiologická situace.
 • Dosahování cílů 90–90–90 na úrovni prevence a léčby HIV v ČR.
 • Iniciativa Fast-track-cities.
 • Čtvrtá „90ka“ – kvalita života a destigmatizace.
Druhý blok:
 • Současné poznatky v oblasti destigmatizace.
 • TasP (léčba jako prevence).
 • Opodstatněnost, srozumitelnost a smysluplnost U=U (N=N).
 • Nacházíme se na rozhraní éry „strachu z nemoci“ a éry „zájmu o zdraví“?
 • Význam vzdělávání.
Třetí blok:
 • Zavádění PrEP – diskuse o aktuální situaci a rozšíření.
 • Můžeme hovořit o morálním dilematu?
 • Přehled zavádění PrEP dle ECDC v Evropě.
 • Představení nově vzniklých PrEP manuálů.
Čtvrtý blok:
 • Dárcovství krve MSM opodstatněnost/stigmatizace trvalého / popř. 12měsíčního vyloučení MSM dárců.
 • Vyjádření pozvaných expertů/expertek.
Pátý blok:
 • Stigmatizace osob žijících s HIV – diskuse aktérů např. o opodstatněnosti informační povinnosti.
Šestý blok:
 • Další zkušenosti osob žijících s HIV s diskriminací / stigmatizací.

V rámci jednotlivých bloků diskuse jsme rovněž zařadili předem připravené příspěvky od některých našich hostů, kterým tímto opětovně za nadstandardní přispění do diskuse děkujeme. Pořadí jednotlivých vystoupení:

MUDr. Marek Malý, CSc. – Státní zdravotní ústav
Mgr. Petr Kalla – Prague Pride, z. s.
Dr. Srdan Matić – Kancelář WHO Česká republika
MUDr. Milan Zlámal – Ústřední vojenská nemocnice Praha
MUDr. Ivo Procházka, CSc. – Sexuologický ústav, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ing. Robert Hejzák – Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
Michael Jettmar – Sestry věčné radosti, z. s.

Součástí závěru workshopu (někteří se již touto dobou omluvili) byla i drobná anketa, ve které zúčastněné osoby, které měly chytrý telefon či jiné zařízení s přístupem k internetu mohly využít k hlasování a zadání svých odpovědí na následující otázky:

Závěr diskuse:

Ambicí našeho workshopu nebylo přijít s žádným přelomovým řešením či nějakou revoluční změnou, naším primárním cílem bylo umožnit vyváženou vícestrannou diskusi za účasti klíčových expertů a expertek. Odezvu očekáváme ve formě pokračování této diskuse a ve formě rostoucí podpory, na důkazech založených, veřejně-zdravotních politik, jejichž cíle by zahrnovaly i destigmatizační strategii.

Závěrem našeho workshopu jsme formulovali dvě doporučení:

 1. Bylo by vhodné, aby se odpovědné instituce a osoby zastaly o zavedení The People Living with HIV Stigma Indexu v Česku. Přijetí tohoto mezinárodně uznávaného nástroje k měření a stanovování míry stigmatizace by vyžadovalo alokování dostatečných finančních a dalších prostředků nutných k sestavení a provozu odborného konsorcia (složeného z výzkumných pracovníků, garantů na straně odpovědných institucí a dalších osob jako jsou tazatelé, atd.), které by mělo kapacitu takový nástroj adaptovat do českého prostředí. Domníváme se, že teprve dostupnost těchto dat umožní sledování změny v úrovni stigmatizace v delším časovém horizontu a posuzování efektivity intervencí, které se na tuto oblast budou zaměřovat.

2. Jako druhé doporučení jsme uvedli příklad Berlínské čtvrti Schöneberg, ve které můžeme například nalézt lékárny, ve kterých jsou dostupné destigmatizační materiály, jsou zde prezentovány destigmatizační symboly jako duhová vlajka, poskytovány preventivní materiály a informace o prevenci (nejen testování a kondomy, ale lubrikanty a PrEP), což považujeme za příklad dobré a snadno replikovatelné praxe v oblasti destigmatizace.

Obecné cíle projektu Queer Geography Stigma & HIV:

Východiskem k řešení našeho projektu nám byl stav epidemiologické situace na začátku roku 2018, tedy období, ve kterém vrcholil dlouhodobý nárůst nově zaznamenaných případů infekce HIV a začalo období platnosti (2018-2022) nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice, ve kterém byly poprvé zřetelně formulovány potřeby zavedení nových forem odpovědí na HIV, mimo jiné i destigmatizace.

Mezi základní cíle našeho projektu patřily:

 1. Poskytnout informační materiály přátelské pro komunitu (infografiky, destigmatizační články, doporučení).
 2. Podporovat mezioborový dialog a organizovat veřejné diskuse za účasti veřejnosti a odborníků/odbornic z různých oborů.
 3. Podporovat přijetí „nových“ přístupů v prevenci HIV (U=U, PrEP, atd.)
 4. Přeložit doporučený postup Americké psychologické asociace pro práci s LGB klienty/klientkami v psychologické praxi.

Plnění cílů projektu:

V rámci plnění prvního cíle jsme se především zasadili za to, aby každý kdo má zájem o orientaci v aktuální epidemiologické situaci, měl k těmto datům přístup. Data, která zpracovává Národní referenční laboratoř HIV/AIDS sice jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu, nicméně pro laickou veřejnost zpravidla obtížně dohledatelné a stažitelné pouze ve formátu PDF, který není příliš přátelský pro užívání v mobilních aplikacích. Z tohoto důvodu jsme na našich internetových stránkách vybrané ukazatele převedli do tzv. živých grafů a zpřístupnili je každému na jediné internetové stránce.

Rovněž se nám podařilo přeložit možná prozatím nejpodrobnější video znázorňující rozmnožování viru HIV v lidském těle, přičemž jsme v rámci doprovodného (byť již odbornějšího) textu vysvětlili, jakým způsobem účinkují nejčastější léky proti HIV. Zpřístupněním těchto informací jsme sledovali cíl odbourání strachu z užívání těchto léků, popřípadě zlepšení porozumění tomuto složitému viru.

Rovněž jsme zveřejnili informace o tzv. diagnostickém okénku, které patří mezi technologicky/biologicky podmíněné příčiny omezující efektivitu testování na HIV.

Druhý cíl našeho projektu – podporování mezioborového dialogu, jsme plnili formou organizování veřejných diskusí, při kterých se nám podařilo přizvat experty/expertky z různých oborů. V krátkém přehledu, jsme zorganizovali:

  • 20. 5. 2018 panelovou diskusi (Světlo pro AIDS)
  • 10. 7. 2018 Diskusi: PrEP: pokroky v kombinované prevenci HIV
  • 9. 8. 2018 Diskusi: Ohrožení nebo rizikoví? Stigma a zdraví ne-hetero mužů (živě jsme streamovali)
  • 3. 10. 2018 Přednášku s panelovou diskusí: Stigma & HIV in sexual minority men, (živě jsme streamovali, účastnil se odborník z Yale Dr. John Pachankis).
  • 15. 3. 2019 aktuální závěrečný workshop (živě jsme streamovali – část I., část II. – chybí posledních několik minut)

Plnění druhého cíle se volně překrývalo s cílem třetím, neboť obsahem našich akcí bylo především diskutovat a podporovat formy prevence a léčby, které v současnosti narážejí na určité překážky ať ve formě nízké reálné či geografické dostupnosti, vysoké ceny, nízké informovanosti, skepsi, odmítání či nízkou míru podpory ze strany odborníků, atd. K některým z nich jsme publikovali samostatné příspěvky, přičemž hlavní oblastí, kterou se nám, ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, podařilo posunout významně dopředu je problematika poskytování informací o pre-expoziční profylaxi (zkráceně PrEP). Postupně jsme tak vydali dvě publikace a zpřístupnili i interaktivní mapu o stavu zavádění této dodatečné formy prevence v Evropě:

Mezi další přístupy významné v oblasti destigmatizace a normalizace diagnózy „HIV pozitivní“ jsme se věnovali podpoře kampaně N=N (z angličtiny U=U):

Čtvrtým cílem, který ovšem rovněž stál na samém počátku našeho projektu bylo dokončení překladu Doporučeného postupu pro psychologickou praxi s lesbami, gayi a bisexuálními klient-y/kami, který ač zdánlivě nesouvisí s problematikou prevence HIV, tvoří klíčový dokument, díky němuž nejvíce ohrožené skupiny (včetně gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži), ale i další skupiny včetně lesbických, bisexuálních a queer žen, osob nebinárních a trans osob, mohou získat odbornou pomoc od psychologů/psycholožek a psychoterapeutů/psychoterapeutek, které se nově budou moci v tomto dokumentu, který byl původně vydán Americkou psychologickou společností, v oblasti poskytování odborné pomoci těmto osobám vzdělávat. Doporučený postup obsahuje i specifickou kapitolu zaměřenou na problematiku HIV.

 

 

Related posts