Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

ILGA – mezinárodní asociace leseb, gayů, bisexuálů, trans a intersex lidí, je celosvětová federace, která sdružuje národní a lokální organizace, jejichž cílem je dosažení rovných práv pro lesby, gaye, bisexuální, trans a intersex (LGBTI) lidi na celém světě. ILGA se zasazuje o právní, politické a společenské změny nutné k jejich dosažení a reprezentuje LGBTI občanskou společnost v rámci Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací. ILGA podporuje své členy a organizace, které prosazují a chrání lidská práva a zvyšuje povědomí v médiích, ve společnosti, v institucích a vládách.

ILGA byla založena v srpnu roku 1978 ve Velké Británii. Touto dobou ještě nesla název IGA (International Gay Association). Stalo se tak v rámci každoroční konference Kampaně pro rovnost gayů, na které se sešli zástupci organizací z Austrálie, Velké Británie, Dánska, Severního Irska, Irska, Itálie, Nizozemska a USA. V současnosti má ILGA 1200 členských organizací ve 132 zemích a 6 regionech. Dělí se na tzv. Pan Africa ILGA, ILGA Asia, ILGA – Europe, ILGALAC (Latinská Amerika a Karibik), ILGA North America a ILGA Oceania.

ILGA – Europe, jejíž sídlo je v Bruselu, vznikla v roce 1996 na 18. ILGA konferenci v Madridu. K dnešnímu dni zastřešuje 490 organizací ze 45 evropských zemí, včetně tří z České republiky. Třetí členskou organizací za Česko se v dubnu roku 2018 stalo právě i Queer Geography. Vizí ILGA – Europe je společnost, ve které jsou si všichni rovni bez ohledu na jejich skutečnou nebo vnímanou sexuální orientaci, genderovou identitu, genderové vyjadřování či sexuální vlastnosti.

Dvěma hlavními pilíři činnosti ILGA – Europe je prosazování lidských práv a rovnosti LGBTI osob a posilování LGBTI hnutí v Evropě a ve Střední Asii. Prvního cíle dosahuje ILGA – Europe díky komunikaci s organizacemi jako je Evropská Unie, Rada Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, přičemž oblasti, na které se zaměřuje, jsou zejména například zločiny z nenávisti, vzdělání, svoboda sdružování a projevu, zdraví a právní uznání pohlaví a tělesné integrity. Druhého cíle ILGA – Europe dosahuje vzděláváním a podporou svých členů, fundraisingem, organizačním rozvojem a strategickou komunikací.

ILGA – Europe za sebou má více než 20letou dobu své existence. Za tuto dobu dosáhla mnoha pokroků na cestě k rovnosti LGBTI lidí v Evropě i mimo ni. Jeden z významných úspěchů nastal v roce 1998, kdy ILGA-Europe dosáhla na postavení konzultanta v Radě Evropy, díky kterému může zajišťovat ochranu LGBTI lidí prosazováním mezinárodních norem v oblasti lidských práv. V roce 1997 přijala Evropská komise Amsterodamskou smlouvu, v níž se ILGA – Europe podařilo prosadit uvedení sexuální orientace jako důvodu pro diskriminaci. Jednalo se o vůbec první rozpoznání tohoto důvodu diskriminace v dějinách právních předpisů EU. Další úspěch nastal v roce 1998, kdy ILGA – Europe prosadila „dekriminalizaci homosexuálního styku“ jako vstupní podmínku pro vstup zemí do Evropské Unie, homosexuální styk byl totiž do té doby v některých zemích, jež žádaly o členství v EU, stále kriminalizován. Evropský parlament rozhodl, že neudělí souhlas pro vstup zemím, které svojí politikou a právními předpisy porušují lidská práva „homosexuálních lidí“. Vůbec nejznámějším projektem ILGA – Europe je pak tzv. Rainbow Europe Map (Duhová mapa Evropy), který vznikl v roce 2009. Od té doby v ní každý rok ILGA – Europe vyhodnocuje úroveň LGBTI legislativy všech evropských zemí a výsledky zveřejňuje v přehledné grafické úpravě v podobě mapy, díky které je názorně zobrazena situace v jednotlivých evropských zemích.

Tento rok se k aktivitám ILGA – Europe, jak již bylo výše uvedeno, připojila i naše organizace Queer Geography. Náš předseda Michal Pitoňák se začátkem tohoto roku například zapojil do pilotního projektu Health4LGBTI, na kterém se ILGA – Europe spolupodílela. Tento projekt zpracoval první ucelený soubor materiálů zaměřených na problematiku specifických zdravotních potřeb LGBTI osob a způsobů postkytování potřebné odborné péče.

Pro více informací navštivte, některé z odkazů níže:

Ilga-Europe website: https://www.ilga-europe.org/
Rainbow Europe Map: https://www.ilga-europe.org/rainboweurope
Health4LGBTI projekt: https://ec.europa.eu/health/social_determinants/projects/ep_funded_projects_en#fragment2

Related posts