Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

V sousedním Rakousku od 1. 1. 2019 mohou páry stejného pohlaví uzavírat nejen registrovaná partnerství, ale i vstupovat do manželství, stejně tak i páry rozdílného pohlaví mají v současnosti právo na uzavření registrovaného partnerství, které bylo dosud zpřístupněné, diskriminačně, jen párům stejného pohlaví.

Protože v aktuální chvíli i u nás v Česku probíhá podobná diskuse, rozhodli jsme se přeložit tiskovou zprávu k nálezu rakouského Ústavního soudu, který u našich jižních sousedů tuto diskusi rozhodl. Tisková zpráva byla vydána dne 5. prosince 2017 a originál přeloženého textu naleznete zde.

přeložil: Mgr. Jan Morávek, Ph.D.

Tisková zpráva, 5. prosinec 2017 (G 258/2017 ua)

Rozlišování mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím je porušením zákazu diskriminace

Ústavní soud zrušuje zákonná ustanovení, která rozlišují mezi páry opačného a stejného pohlaví, s účinností po 31. prosinci 2018.

Stejnopohlavní páry v Rakousku budou mít v budoucnu právo uzavřít manželství. Rozsudkem z 4. prosince 2017 Ústavní soud zrušil ta ustanovení zákona, která těmto párům dosud zabraňují v přístupu k manželství. Ústavní soud odůvodnil svůj krok zákazem diskriminace, který vyplývá ze zásady rovného zacházení. Zrušení nabude účinnosti uplynutím 31. prosince 2018. Zároveň se také institut registrovaného partnerství otevře párům opačného pohlaví.

Přezkum zákonných ustanovení o manželství a registrovaném partnerství provedl Ústavní soud z úřední povinnosti. Podnětem k přezkumu byla stížnost dvou žen, které žijí v registrovaném partnerství a podaly si žádost o uzavření manželství. Žádost byla zamítnuta magistrátem města Vídně a následně i vídeňským správním soudem.

Zákon o registrovaném partnerství (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG) byl přijat v roce 2009 a v platnost vstoupil v roce 2010. Zákonodárce tehdy sledoval cíl odstranění diskriminace stejnopohlavních párů, ale s ohledem na „jisté tradiční chápání“ setrval u dvou různých právních institutů, totiž manželství a registrovaného partnerství.

Od té doby docházelo k postupnému sbližování registrovaného partnerství s manželstvím, následkem čehož jsou dnes oba instituty do značné míry srovnatelné co do úpravy i právních důsledků, až na „jednotlivé zbývající rozdíly“. Nedávný právní vývoj umožnil stejnopohlavním párům zejména společnou péči o děti: na základě rovnosti před zákonem smějí stejnopohlavní páry (společně) osvojovat děti a využívat zákonných forem asistované reprodukce.

Rozlišování mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím je však dnes neudržitelné bez diskriminace stejnopohlavních párů. Sama existence dvou odlišných právních institutů je totiž projevem nerovnosti mezi osobami se sexuální orientací na stejné pohlaví a osobami orientace heterosexuální.

K tomuto rozsudek Ústavního soudu uvádí:

Takto způsobený diskriminační účinek se odráží v tom, že na základě rozdílného označení rodinného stavu („ženatý/vdaná“ vs. „žijící v registrovaném partnerství“) jsou osoby žijící ve stejnopohlavním partnerství nuceny odhalovat svoji sexuální orientaci i v situacích, ve kterých tato není a nesmí hrát žádnou roli, a zejména s ohledem na historické pozadí této problematiky jsou tak vystaveny riziku diskriminace.

Soud proto došel k následujícímu závěru: „Zákonné rozlišování mezi vztahy osob opačného a stejného pohlaví porušuje zásadu rovného zacházení, která zakazuje veškerou diskriminaci osob na základě osobních charakteristik, jako je zde sexuální orientace.

Soud zrušuje slova „opačného pohlaví“ v ustanoveních Občanského zákoníku o manželství, jakož i ta ustanovení zákona o registrovaném partnerství, která uzavření registrovaného partnerství vyhrazují stejnopohlavním párům. V důsledku zrušení těchto ustanovení se instituty manželství a registrovaného partnerství otevírají párům stejného i opačného pohlaví.

Otázky a odpovědi ohledně rozsudku Ústavního soudu o stejnopohlavním manželství

·         Kdy může být uzavřeno první stejnopohlavní manželství?

V souladu s rozsudkem Ústavního soudu zůstávají aktuálně účinná zákonná ustanovení (manželství pro páry opačného pohlaví, registrovaná partnerství pro páry stejnopohlavní) v platnosti do 31. prosince 2018, ledaže by je zákonodárce (tedy parlament) zrušil nebo novelizoval ještě před tímto datem. Stejnopohlavní páry tedy mohou uzavírat manželství nejpozději po 31. prosinci 2018.

Odlišná situace platí pro páry, které si ještě před tímto zrušujícím rozsudkem podaly k Ústavnímu soudu příslušnou stížnost. Pro ně nabývá zrušení účinnosti datem vyhlášení rozsudků Ústavním soudem. Nebudou-li jim v tom bránit jiné důvody, mohou tedy uzavírat manželství i před 31. prosincem 2018. Kromě případu, který se stal podnětem k tomuto přezkumu, jsou Ústavním soudem projednávány ještě čtyři další případy.

·         Proč Ústavní soud nezrušil zákon o registrovaném partnerství celý?

K obnově souladu tohoto předpisu s Ústavou postačovalo zrušení těch ustanovení, která upravují podmínky přístupu pro páry stejného a opačného pohlaví. Zákon o registrovaném partnerství by měl zůstat v platnosti jako právní úprava stávajících partnerství. Postavení párů žijících v registrovaném partnerství se nemění, včetně všech zákonem stanovených práv a povinností.

·         Budou registrovaní partneři muset navíc uzavírat manželství?

Ano, pokud budou chtít být do budoucna považováni za manžele. Ne, pokud jsou se svým současným postavením registrovaných partnerů spokojeni.

·         Mají nyní stejnopohlavní páry na výběr mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím?

S ohledem na právní základ vytvořený rozsudkem Ústavního soudu budou mít na výběr nejpozději po 31. prosinci 2018. Zákonodárce má však možnost přijmout novou úpravu, která by vedla ke změně právní situace.

·         Budou mít také heterosexuální páry možnost uzavřít registrované partnerství?

S ohledem na právní základ vytvořený rozsudkem Ústavního soudu to bude umožněno nejpozději po 31. prosinci 2018. Páry opačného pohlaví pak budou mít na výběr stejně jako páry stejnopohlavní. Zákonodárce má však možnost přijmout novou úpravu, která by vedla ke změně právní situace.

·         Co musí lidé žijící v registrovaném partnerství udělat k uzavření manželství?

Kromě případů, které jsou nyní Ústavním soudem projednávány, budou muset vyčkat na uplynutí lhůty soudem stanovené (31. prosinec 2018), případně do doby, kdy zákonodárce přijme novou úpravu s platností k dřívějšímu datu. Jakmile bude stejnopohlavním párům umožněn přístup k institutu manželství, budou muset o uzavření manželství žádat na příslušné matrice stejně jako páry heterosexuální.

·         Je stávající registrované partnerství překážkou uzavření manželství?

Vstoupit do manželství smějí osoby žijící v registrovaném partnerství až poté, co jim bude registrované partnerství prohlášeno za neplatné nebo zrušené (§ 9 zákona o manželství). O tom, zda se toto ustanovení vztahuje i na osoby žijící v registrovaném partnerství, které navíc chtějí uzavřít manželství, budou rozhodovat příslušné orgány a soudy.

Related posts