Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD) – organizace zabývající se právy gayů, leseb, bisexuálních a trans osob v České republice, aktuálně vydala tiskovou zprávu, ve které přináší důležité informace o první studii zabývající se LGBT seniory. Nová výzkumná zpráva s názvem „LGBT senioři/seniorky – neviditelná menšina“ se zaměřila na dosud zcela přehlíženou oblast života ne-heterosexuálních lidí: „situaci stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí v České republice a perspektivách LGBT přátelské zdravotní a sociální péče.“

Základní část zprávy tvoří původní výzkum „Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory“, který pro PROUD zpracovaly PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. a Mgr. Ivana Olecká v rámci projektu „Neviditelné menšiny – zviditelnění problematiky LGBT mládeže, rodin a seniorů“ podpořeného grantem z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Výsledky původního výzkumu okomentovala a do zahraničního kontextu zasadila PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Je potřeba zdůraznit, že specifika LGBT seniorů/rek jsou dána především společenským kontextem jejich života – tj. tím, že svůj život prožili ve společnosti, která určité formy vyjádření sexuality a genderu stigmatizuje. Specifika, o kterých budeme hovořit, tedy nevyplývají ze sexuální orientace jako takové, ale spíše z toho, jaké důsledky má přihlášení se k určitému vyjádření sexuality pro jedince v určité době v dané společnosti.

(Předmluva: Neviditelná menšina – LGBT senioři/rky, Jaroslava Hasmanová Marhánková)

PROUD v tiskové zprávě dále uvádí, že v českém prostředí, kromě této výzkumné zprávy, chybí relevantní studie, které by se zabývaly stárnutím mimo heterosexuální kontext. Výzkumná zpráva se zabývá klíčovými specifiky života LGBT seniorů/rek, které je třeba brát v úvahu i ve vztahu k sociálním a zdravotním službám ve stáří a ve vztahu k jejich koncipování. Řeší, jaký je vliv příslušnosti k minoritní skupině na zkušenost stárnutí a zjišťuje, jaké mají představy o vlastním stárnutí sami LGBT senioři/rky. Zpráva podává také informace o přetrvávajících formálních znevýhodnění, jako je například chybějící možnost čerpat vdovský/vdovecký důchod po úmrtí registrovaného partnera/ky.

Část věnovaná původnímu výzkumu obsahuje také autentické výpovědi participantů výzkumu – LGBT seniorů/ek, manažerů/ek zařízení pečujících o seniory/ky, expertů/ek na péči (nejen) o seniory/ky, profesionálních pečujících – a doporučení pro praxi.

Celá výzkumná zpráva je ke stažení na stránkách PROUDU.

Related posts